Vyberte Osobnost cestovního ruchu roku 2019

Až do neděle 9. února můžete svým hlasem v anketě ovlivnit, kdo získá prestižní ocenění Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award 2019.

Volba Osobnosti cestovního ruchu 2019 probíhá do 9. února

Hlasování probíhá jako již tradičně formou ankety v pravém sloupci webu iCOT.cz. Vybírat můžete z devíti finalistů, kteří byli v minulých dnech nejčastěji nominováni odbornou veřejností. Jejich výčet včetně zdůvodnění jejich nominací najdete pod tímto příspěvkem.

Postup je jednoduchý – v anketě stačí zakliknout jméno vámi zvoleného kandidáta a stisknout tlačítko Hlasovat. Z každé IP adresy je možno hlasovat pouze jednou.

Anketa bude na hlavní stránce iCOT.cz přístupná až do půlnoci 9. února. Jméno držitele prestižního ocenění bude zveřejněno ve čtvrtek 13. února 2019 při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech.

 

Devatero finalistů ankety Osobnost cestovního ruchu – Holiday World Award 2019

(řazeno abecedně dle příjmení)

Martin Hák, místostarosta Českého Krumlova

 • za odvahu nastavit systém parkování autobusů v Českém Krumlově a za schopnost reálně ukázat, jak moc mohou destinace vydělávat na cestovním ruchu,
 • za odvahu řešit koncepčně rozvoj cestovního ruchu na území města se zaměřením na problematiku overtourismu, marketingu a financování cestovního ruchu v této destinaci.

 

Pavel Hlaváč, radní za Středočeský kraj v A.T.I.C. ČR, provozovatel TIC v Poděbradech

 • za neuvěřitelný posun A.T.I.C. ČR – nikdo jiný nedokázal tak stmelit žádné profesní sdružení, současně nabídnout několik aktivit pro členy a podpořit činnost TIC jako on. Dokázal z asociace udělat velkého praovitého partnera v oboru cestovního ruchu,
 • za trvalou snahu zlepšit postavení pracovníků turistických informačních center,
 • za úspěšný boj za vytvoření pracovní pozice „pracovník Turistického informačního centra“.

 

Petr Krč, obchodní a produkční ředitel CK ATIS

 • za to, že je dokonale oddán cestovnímu ruchu, pro který toho dělá opravdu hodně. On sám je cestovní ruch. Jeho facebookový profil je toho důkazem,
 • za jeho dlouholeté úspěšné podnikání v cestovním ruchu – CK ATIS již léta přichází na trh s velmi neobvyklými produkty (viz zájezdy retro), dokáže sledovat trendy a přizpůsobovat se potřebám zahraničního cestovního ruchu (např. nový produkt  zájezdy s elektromobilitou). Je velmi zkušený odborník, dobrý manažer, vede svůj tým a dokáže předávat zkušenosti. Ocenění si zaslouží již dlouhou dobu.

 

Jiří Mánek, předseda představenstva destinace TS Lipensko

 • za podporu rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Lipensko v kontextu schváleného strategického dokumentu,
 • za vydávání populárně-naučného časopisu Lipensko,
 • za podporu přeshraniční spolupráce,
 • za tvorbu nových produktů,
 • za přivedení nových partnerů a hostů do destinace,
 • za propagaci destinace v médiích i za hranicemi Jihočeského kraje.

 

David Pastva, ředitel projektu Křišťálové údolí (Crystal Valley)

 • za to, že s jeho příchodem na libereckou radnici započala zlatá éra tohoto města. Byl to on, kdo prosadil, vysoutěžil a uvedl do praxe nový graficky vizuál. Díky jeho zkušenostem město začalo sofistikovaně spolupracovat s novináři a influencery,
 • za to, že jeho nasazení nás všechny motivovalo a strhlo k velkým výkonům. Je to vynikající vedoucí, který umí podpořit, motivovat, ale i pokárat,
 • za jeho někdejší úspěšné působení v roli ředitele destinační agentury České Švýcarsko, ředitele německého zastoupení agentury CzechTourism ve Frankfurtu nad Mohanem i vedoucího Odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Magistrátu města Liberec. Ve všech funkcích byla jeho práce na vysoké úrovni,
 • za to, že během jeho působení v Liberci vznikla Filmová kancelář, díky které se město stalo oblíbeným  místem filmařů a zaznamenalo nárůst počtu turistů,
 • za jeho působení v pozici ředitele Křišťálového údolí, projektu Libereckého kraje, který podporuje a propaguje sklářskou tradici,
 • za to, že byl u zrodu projektu Křištálové údolí, který se pod jeho vedením díky jeho výjimečným organizačním schopnostem, znalostem a energii stále úspěšně rozrůstá. Tento unikátní projekt Libereckého kraje má vzkřísit slávu severočeských sklářů, kteří v minulosti proslavili region po celém světě a v současné době se tito „fachmani“ obtížně snaží prosadit svoji zručnost v nelehkém boji, kdy komerční prostředí hledí spíše na finanční stránku, než špičkovou kvalitu práce. Z jeho umu tak těží celý liberecký region. Naplno zde využívá svůj talent a potenciál a zviditelňuje celý kraj jako turistickou destinaci v zahraničí,
 • Za obdivuhodnou píli a rozhled nejen v cestovním ruchu, vytrvalost a lidskost. Je to člověk, který umí pracovat skrze obory a vždy se snaží navázat spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty.

 

Tomáš Rak, ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruch

 • za jeho dlouhodobou práci v cestovním ruchu na různých pozicích (ředitel hotelů, ředitel lázní, ředitel destinační společnosti),
 • za to, že dlouhodobě a úspěšně spojuje turistickou destinaci Jeseníky v jeden celek bez krajských hranic a krajských příslušností,
 • za to, že je se svým týmem autorem a realizátorem nejlepší jednotné kampaně „YES – komplexní jednotná kampaň Jeseníky napříč kraji“ v roce 2019 a také autorem a realizátorem první společné sítě elektronabíjecích stanic v jedné turistické oblasti napříč kraji,
 • za to, že díky všem aktivitám Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu se návštěvníci a turisté postupně zbavují dvojité až trojité propagace a informovanosti.

 

Michaela Severová, ředitelka sdružení České dědictví UNESCO, vedoucí Odboru kultury a cestovního ruchu MÚ Litomyšl

 • za její práci srdcem,
 • za dlouhodobě invenční přístup k práci pro město Litomyšl, díky jejímu kreativnímu přístupu se Litomyšl zapsala mapu kulturních cílů a získává renomé v tuzemsku i v zahraničí,
 • za vytrvalou a kvalitní práci pro České dědictví UNESCO a stmelování všech cílů nesoucí tuto značku výjimečnosti,
 • a také za práci pro Českou inspiraci.

  

Viliam Sivek, generální ředitel SIVEK HOTELS,  předseda Fóra cestovního ruchu, čestný předseda Asociace cestovních kanceláří a spoluzakladatel neziskové organizace Modré dveře

 • za nezdolnou podporu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu,
 • za neustálý nadhled a snahu nadále rozvíjet cestovní ruch,
 • za úsilí a pomoc při zachování národní turistické centrály CzechTourism a za vytrvalost, se kterou 30 let buduje svojí firmu,
 • za zastupování a prosazování zájmů podnikatelů v oblasti cestovního ruchu v několika pracovních skupinách a radách (sekce pro cestovní ruch Asociace krajů, Svaz měst a obcí ČR, člen kolegia ministryně, člen pracovní skupiny pro CR náměstka MMR, člen Rady pro strategii CzT, poradce v oblasti CR paní ministryně), kde podává podněty a spolupracuje na úpravě legislativních podmínek cestovního ruchu,
 • za to, že nezištně předává své dlouholeté zkušenosti, podporuje dobré jméno zvyšování úrovně cestovního ruchu České republiky a usiluje, aby cestovní ruch byl na všech úrovních vnímán jako významné hospodářské odvětví. V jeho osobě se spojuje vnímavost jak vůči potřebám podnikatelů v cestovním ruchu, tak i těch, kteří pracují ve veřejném sektoru,
 • za to, že se stále věcně zapojuje do dění v cestovním ruchu. Snaží se aktivně narovnávat jak podnikatelské prostředí, tak vznášet podněty na nejvyšší národní úrovni kompetentních ministerstev, poslanců i vládních činitelů,
 • za spolupráci se státními orgány při řešení otázek souvisejících s cestovním ruchem. Ocenění hodná je schopnost Viliama Siveka konstruktivně komunikovat stanoviska profesního spolku se státními orgány a nalézat řešení,
 • za stmelování všech organizací a asociací, podnikatelů působících v cestovním ruchu, vyjednávání v zájmu cestovního ruchu na všech úrovních, neúnavný boj s větrnými mlýny.

 

Jiří Vaníček, akademický pracovník Katedry cestovního ruchu FMV Vysoké školy ekonomické v Praze

 • za akreditaci oboru cestovního ruchu na Jihočeské univerzitě již v roce 1991. Byla to druhá vysoká škola v České republice, kde se začal cestovní ruch učit (do revoluce to bylo pouze na VŠE v Praze). V roce 2005 přešel jako garant oboru cestovní ruch na nově vzniklou Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě, kde současně působil jako prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy,
 • za založení tradice první konference o cestovním ruchu na akademické půdě. V letošním roce se pořádá již 15. ročník této konference,
 • za založení prvního odborného časopisu vydávaného vysokou školou „Studia Turistica“,
 • za to, že byl garantem oboru Lázeňství a turismus na Slezské univerzitě v Opavě,
 • za jeho bohaté zahraniční zkušenosti – 4 roky učil jako hostující profesor na Vysoké škole ekonomické v Bydgoszcz v Polsku. V rámci ERASMU přednášel na univerzitách ve 12 státech Evropy. Byl také dvakrát na konferenci International Society Travel and Tourism Educators v Los Angeles a ve Freiburg im Breisgau. Přednášel též v Petrohradě,
 • za to, že v roce 1990 zakládal Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a 8 let byl prvním předsedou. Pro toto sdružení napsal projekt Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska a podílel se na jeho realizaci,
 • za to, že zavedl v ČR významnou aktivitu Dny evropského dědictví a 9 let byl jejich národním koordinátorem. 6 let působil jako zástupce České republiky v Radě Evropy a také jako pozorovatel ve Výboru regionu EU,
 • za to, že se dvakrát významným způsobem podílel na Koncepci rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje. Podílel se na založení turistické oblasti Toulava, psal první Strategii rozvoje cestovního ruchu v Toulavě a je od počátku člen správní rady destinační společnosti Toulava. V loňském roce byl členem týmu, který zpracoval analytickou část Programu rozvoje cestovního ruchu na léta 2021 až 2030. Od roku 2018 učí na Vysoké škole ekonomické, fakultě mezinárodních vztahů a katedře cestovního ruchu,
 • za to, že vedle výuky na magisterském studiu cestovního ruchu a vedle diplomových a bakalářských prací je také garantem doktorandského studia v oboru cestovní ruch a vede práce 5 doktorandů. Je členem vědecké rady filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity a členem redakční rady časopisu Studia Turistica a Czech Journal of Tourism.

 

Pozn. red.: Díky vašim nominacím se mezi finalisty zařadil také ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek. Na vlastní žádost se však možnosti ucházet se o titul Osobnost cestovního ruchu vzdal a z ankety byl po zahájení hlasování vyřazen. Jeho nominantům se tímto omlouváme.

 

Ostatní nominovaní:

Na základě vašich tipů se mezi nominovanými objevilo i dalších třináct jmen. Jejich nositelům tímto gratulujeme. Nižší počet nominací je však nekvalifikoval mezi finalisty a v anketě tak pro ně není možno hlasovat.

 

Michaela Bělinová, bývalá dlouholetá radní za Královéhradecký kraj v A.T.I.C. ČR, Městské informační centrum Hořice;

 • za podíl na rozvoji TIC v kraji, propagaci cestovního ruchu v kraji a iniciaci spolupráce TIC a podnikatelů v cestovním ruchu,
 • za rozvoj a propagaci turismu ve městě Hořice,
 • za stálou propagaci regionálních produktů a to zejména „Hořických trubiček“. 

 

Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism

 • za jeho řízení agentury CzechTourism,
 • za jeho zájem a účast v mnoha diskuzních panelech,
 • za to, že současně nepřestává vyučovat na Vysoké škole ekonomické v Praze a předává tak obrovsky cenné zkušenosti studentům cestovního ruchu.

  

Dagmar Jakubíková, docentka katedry marketingu Vysoké školy hotelové v Praze

 • za zpracování a vydání odborné monografie Lázeňství – management a marketing v nakladatelství Grada Publishing v roce 2019,
 • za dlouholetou výzkumnou, publikační a vzdělávací činnost v oboru cestovního ruchu na vysokých školách.

 

Jakub Janda, předseda podvýboru pro cestovní ruch Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

 • za aktivní přístup při řešení otázek souvisejících s cestovním ruchem v Poslanecké sněmovně.

 

Monika Konvičná, radní za Moravskoslezský kraj v A.T.I.C. ČR,  Beskydské informační centrum

 • za propagaci turismu v Beskydech a iniciaci spolupráce s ubytovateli a provozovateli služeb v cestovním ruchu.  

 

Martina Košlíková, tajemnice Fóra cestovního ruchu ČR

 • za její podíl na vzniku, fungování a propagaci Fóra cestovního ruchu ČR 

 

Eva Ouzká (Hornová)

 • za to, že pozvedla regionální cestovní ruch na severu Čech, dokázala vytyčit hlavní priority a metodicky vede své spolupracovníky při hledání kvalit a možností cestovního ruchu v krajském měřítku. 

 

René Petráš, právník na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

 • za přínos pro právní obor. Dr. Petráš vytvořil právní obor – Cestovní právo a na Právnické fakultě pořádá každý rok konferenci věnovanou právním tématům cestovního ruchu. Jde o jedinou veřejnou akci tohoto druhu v České republice.

 

Jana Podoláková, ředitelka Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady

 • za koncepční přípravu odborníků mladé generace v moderně pojatém školním vzdělávacím programu „S HOSTEM“ – HOtelnictví S Turismem a Event Managementem a dlouholetou organizaci Celostátní konverzační soutěže hotelových škol ČR v cizích jazycích se zaměřením na odbornou terminologii v cestovním ruchu. 

 

Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády ČR a ministryně financí

 • za prosazení novely zákona o místních poplatcích v legislativním procesu a vznik nového místního poplatku z pobytu,
 • za zahájení rekonstrukce Terminálu 1 na Letišti Václava Havla Praha. 

 

Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic

 • za podporu rozsáhlé rekonstrukce výpravních budov na české železnici včetně významných destinací cestovního ruchu a za zahájení výstavby cyklověží z prostředků Správy železnic.

 

Hana Tomčíková, vedoucí produkčního oddělení CK ATIS

 • za její zaujetí a přístup k práci v cestovním ruchu. Do firmy ATIS nastoupila přímo ze školy v roce 2000 poté, co zaujala svým přístupem při absolvování středoškolské praxe.  Nastoupila do oddělení produkce a postupně se vypracovala na post vedoucího oddělení a má  za sebou práci na více než 50 katalozích CK ATIS. Je stmelujícím prvkem nejen ve svém týmu, ale napříč všemi odděleními CK ATIS.  V portfoliu „svých obchodních partnerů“ má téměř 300 subjektů, se kterými profesně a přátelsky komunikuje. Je koordinátorem Českého systému kvality služeb v CK ATIS s certifikaci 2. stupně a je nedílnou součástí všech úspěchů CK ATIS. 

 

Adam Vodička, spolumajitel hotelu Anybody

 • za kreativnost a schopnost myslet „mimo box“, díky čemuž se mu povedlo vytvořit globálně unikátní koncept hotelu Anybody. 

 

 Foto: Shutterstock.com

 

Nejnovější články z rubriky Afrika

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

JAR: provoz výletního Modrého vlaku kvůli nehodám přerušen

V Jihoafrické republice včera kvůli opakovaným nehodám přerušili provoz luxusního vlaku mezi Kapským Městem a Pretorií. Jde o výletní soupravu zvanou Modrý vlak, která turisty trasou dlouhou 1 600 kilometrů veze dva dny.

Číst více
Foto: Letiště Praha

Zimní novinky Čedoku? Přímé lety do exotiky

Cestovní kancelář Čedok představila nabídku exotických zájezdů na zimní sezonu. Její klienti mohou vybírat z cest do Dominikánské republiky, na Zanzibar, Maledivy a nově také do Keni a Mexika. Do dálkových destinací bude létat z Letiště Václava Havla Praha...

Číst více