Český zoo turismus v roce 2021

Foto: Lukáš Nekolný Významným lákadlem se stalo první mládě slona afrického v Česku narozené v Zoo Zlín Foto: Lukáš Nekolný

Loňský rok byl z hlediska návštěvnosti českých zoologických zahrad ve znamení 101 dní nuceného uzavření, tornáda v Hodoníně i rekordů soukromých zoologických zařízení.

Zoo se celosvětově řadí k nejvíce navštěvovaným placeným turistickým cílům. V Česku to platí dvojnásob, mj. vzhledem k historickému vývoji a absenci velkých zábavních parků. Česko má navíc jednu z nejvyšších hustot zoologických zahrad na světě, v přepočtu na obyvatele i plochu. Když k tomu připočteme jejich dynamický rozvoj od poloviny 90. let 20. století a vysokou úroveň, která leckdy patří k nejvyšším v Evropě, je zřejmé, že jejich postavení je výjimečné. I proto vznikají stále nová a nová zařízení a celý zoo turismus se neustále rozšiřuje o nové typy a nová zařízení vyplňující „mezeru na trhu“. Kromě 15 tradičních zoologických zahrad a 13 dalších licencovaných zoo existovaly v roce 2021 v Česku další desítky více či méně významných zoo zařízení, často právě regionálně nejvíce navštěvovávané atraktivity.

Rok 2021 byl nicméně druhým rokem, který byl zásadním způsobem ovlivněn celosvětovým šířením covidu-19 a navazujícími opatřeními, která měla zamezit šíření viru a nemoci. Projevilo se to i v zoo turismu, který reprezentuje klíčovou podobu kontaktu člověka se zvířaty. České zoologické zahrady byly vládními nařízeními uzavřeny v rámci lockdownu, který trval od předvánočního období roku 2020 až do 11. dubna 2021. V roce 2021 tak byly zoo otevřeny až po 101 dnech, tedy po necelých třech a půl měsících. Jednalo se o historicky nejdelší hromadné uzavření zoo v historii (celkově 115 dní). Oproti předchozímu roku 2020 (tehdy tři kratší uzavírky) však byla doba nuceného uzavření přibližně o 10 dní kratší, stále nicméně takřka třetinu roku. Částečně se rovněž lišilo načasování vládou nařízených uzavírek.

Průběh sezóny

Po otevření venkovních prostor areálů zoo od 12. dubna 2021 se stejně jako o rok dříve zoo otevřely jen s omezenou kapacitou. Nastavení limitace však bylo jiné. Zatímco o rok dříve se jednalo o výpočet na základě plochy zoo bez ohledu na plochu expozic, návštěvnických cest či zázemí, při nastavení v prosinci 2020 a na jaře 2021 se jednalo o hranici stanovenou jako určité procento kapacity zoo. Tento údaj však není nikde daný, a tak si jej mohly zoo spočítat bez striktnějších pravidel. Zpravidla tak činily na základě dosavadních maxim v celodenní návštěvnosti. Nově však byla také kapacita vztažena k jednomu okamžiku, čímž se vyhovělo tomu, že se návštěvnost, resp. zaplněnost areálu v průběhu dne mění. Do 17. května 2021, tedy více než měsíc od otevření, musely zoo respektovat maximálně 20% zaplnění kapacity. Do 30. května, tedy další dva týdny trvalo omezení na 50 % kapacity v jeden čas.

Přes letní měsíce byla situace stejně jako v roce 2020 opatřeními proti šíření covidu-19 omezená nejméně. Na rozdíl od předchozího roku se však musela v interiéru nosit i o letních prázdninách ochrana úst a nosu. Tento faktor byl ovšem z principu odrazující zejména pro ryze interiérové turistické atraktivity jako prohlídkové trasy na hradech a zámcích. Následoval slunečný podzim. Závěr roku byl vzhledem k opět se zhoršující epidemické situaci s nástupem další mutace koronaviru opět negativně ovlivněn. Řada akcí v závěru roku (listopad, prosinec) musela být zrušena. Zájem veřejnosti tím byl situací opět negativně ovlivněn. Zoo však nemusely být na rozdíl od Slovenska či Rakouska uzavřeny, ani (na rozdíl od Německa) nebyly přístupné jen pro očkované. Počet zahraničních turistů se začal mírně zvyšovat.

Expoziční novinky

Zatímco ještě v prvním covidovém roce 2020 zoo otevíraly mnohé velké expozice rozestavěné z předchozích let (např. Darwinův kráter v Zoo Praha, výběh slonů Karibuni v Zoo Zlín), rok 2021 byl vzhledem k finanční situaci na expoziční novinky poměrně skoupý. Jednou z nejvýznamnějších nových expozic v tradičních zoo se stal výběh psů dingo v Zooparku Vyškov, který rozšířil tamní australskou část o zvířata, která nejsou nikde jinde v Česku k vidění. Výrazně se investovalo v Safari Parku ve Dvoře Králové, kde zásadně upravili návštěvnickou trasu u jezera hrochů, opravili most na safari a pavilon hrošíků liberijských. Z dalších novinek lze zmínit inovovaný výběh v africkém pojetí v Zoo Ústí nad Labem, nová terária v pavilonu žiraf Zoo Olomouc či terária českých plazů v Zoo Praha. Další zoo těžily z expozic, které byly otevřeny v přechozí zkrácené sezoně, a řada návštěvníků tak přímo v roce 2020 nemohla novinky spatřit. Typickým příkladem je pavilon lvů v Zoo Chleby. Průchozí voliéra La Pampa v Zoo Ostrava byla pro návštěvníky přístupná od roku 2020, ale slavnostního otevření se dočkala v roce 2021. Již nyní je jasné, že rok 2022 bude na nové expoziční novinky velmi bohatý, a naváže tak na dobu před pandemií covidu-19, kdy se české zoo rychle rozvíjely. Doplňme, že stejně jako v předešlých letech i v roce 2021 velmi lákala mláďata, z nichž lze na prvním místě zmínit první mládě slona afrického v historii českých zoo narozené v Zoo Zlín, které opravdu patří k přírůstkům, jež jsou schopné pozitivně ovlivnit návštěvnost.

Návštěvnost

Tradiční zoologické zahrady

Souhrnná návštěvnost 15 tradičních zoologických zahrad (založených před rokem 1989) se meziročně zvedla z 4,56 mil. vstupů na 5,45 mil. návštěv, tj. o takřka 900 tisíc návštěv, resp. o 19 %. Jedná se o výsledek přibližně odpovídající souhrnné návštěvnosti v letech 2007, 2009 či 2011, které tehdy byly rekordní. Pokud vezmeme v potaz 14 zoologických zahrad mimo Prahu, pak zjistíme, že meziroční nárůst činil 21 % a bilance oproti stavu v rekordním roce 2019 je pouze o 9 % nižší, a to přes více než čtvrtinu roku trvající uzávěru zoo.

Mezi 15 tradičními zoologickými zahradami Česka zažilo meziroční nárůst 14 z nich. Jedinou zoologickou zahradou, které se meziročně návštěvnost snížila, byla Zoo Hodonín, jejíž areál v druhé polovině června zasáhlo tornádo (následně musel být kvůli špatné statice uzavřen pavilon akvárií a tamní zvířata převezena do jiných zoo). Zoo byla následně více než měsíc po zbytek června a po 30 dní v červenci (v běžně nejvíce navštěvovaného měsíce) uzavřena. Pro tuto zoo to znamenalo meziroční pokles o 22 %. Ostatní zoologické zahrady návštěvnost meziročně zvedly o 1 % až 54 %. Nejnižší meziroční relativní přírůstek vykázala Zoo Brno, naopak nejvyšší Zoo Jihlava. Jak zachycuje graf 1, druhý nejvyšší relativní meziroční přírůstek zaznamenali v zoologické zahradě na jihočeské Hluboké, kde velkou roli hrála vánočně nasvícená zoo, která v prosinci zařadila tuto zoo na druhé místo v návštěvnosti hned pro pražské zoologické zahradě. Třetí nejvyšší relativní přírůstek evidovala Plzeň těsně následovaná Vyškovem. V absolutních hodnotách nejvyšší přírůstek měli také v Jihlavě, následované Zlínem a Prahou. Ve všech těchto třech zoo byl vyšší než 110 tisíc vstupů.

Graf 1: Změny návštěvnosti v letech 2020 a 2021 vůči předcovidovému roku 2019

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě dat poskytnutých jednotlivými zoo

Nejnižší návštěvnost oproti stavu před vypuknutím pandemie (z roku 2019) měla v roce 2021 Zoo Hodonín uzavřená v letní sezoně kvůli následkům tornáda. Mezi ostatními zoo na tom byla nejhůře pražská zoologická zahrada, jejíž návštěvnost je silně závislá ne mezinárodním turismu. Návštěvnost v prázdninových měsících podpořila akce Prague City Tourism nazvaná „V Praze jako doma“, která byla určena hostům pražských hotelů. Ti získali voucher s možností navštívit vybrané památky a další atraktivity v hlavním městě zdarma. Celkem tento benefit v Zoo Praha využilo 24 028 návštěvníků, tedy o 1 337 více než během stejné akce o rok dříve. Na celkovou návštěvnost tato akce výrazný vliv neměla.

Negativně byly stejně jako v předchozím roce zasaženy ty zoo, které měly v době před vypuknutím pandemie vysoký podíl zahraničních, resp. přeshraničních návštěvníků. Zejména v letním období roku je však dokázal vykompenzovat zájem domácí návštěvníků. Velmi dobrých výsledků tak dosáhla (i díky expozičním novinkám a akcím) zoo ve Dvoře Králové, přestože před pandemií tvořila třetinu její návštěvnosti polská klientela, která vzhledem k situaci a opatřením výrazně ubyla. Také v Ostravě čeští návštěvníci po část roku kompenzovali zásadní propad návštěvníků z Polska.

Oproti stavu o deset let dříve mělo v roce 2021 vyšší návštěvnost devět zoologických zahrad.  V historických tabulkách se návštěvnost roku 2021 zapsala různým způsobem. Část zoo dokonce dosáhla opět na jedny z historicky nejlepších hodnot: dvakrát byla zaznamenána druhá nejvyšší návštěvnost a dvakrát třetí nejvyšší návštěvnost. V dalších případech se jednalo o nejvyšší návštěvnost za 10, resp. 12 let, či druhou nejvyšší návštěvnost za 7 let. Ve zbylých případech se stále jednalo o druhou nejnižší návštěvnost (po roce 2020) za 6 až 18 let.

Nové zoologické zahrady

Stále více důležitou kapitolu představují nové zoologické zahrady, které vznikly po roce 1989. Představují zpravidla plošně menší, a tedy pro rodiny s malými dětmi příjemnější a vhodnější alternativu k velkým zoologickým zahradám. Lidé je často více či zcela nově objevili při hledání tuzemských cílů během pandemických let, což hraje velkou roli z hlediska životního cyklu destinace. Většina z nich byla založena až v posledních patnácti letech a jejich počet průběžně stoupá. Osm z nich patří mezi oficiální zoo s licencí Ministerstva životního prostředí ČR. Další zařízení o licenci do budoucna uvažují nebo jsou s některými z nich parametrově srovnatelná.

Návštěvnost nových licencovaných zoologických zahrad se v roce 2020 meziročně snížila výrazně méně než u tradičních zoologických zahrad, u některých z nich dokonce návštěvnost stoupla (Na Hrádečku, Zájezd). V roce 2021 byl až na jednu výjimku u všech těchto zařízení zaznamenán opět vzestup, což ve výsledku znamenalo, že se některé svou návštěvností dostaly na úroveň nejméně navštěvovávané tradiční zoologické zahrady v Děčíně, a ještě tak zesilují prominentní postavení českého zoo turismu.

V roce 2021 se hned čtyřem novým zoologickým zahradám podařilo dosáhnout velmi vyrovnané návštěvnosti kolem 100 tisíc vstupů (v rozmezí mezi 90 a 110 tisíc vstupy). Nejvyšší návštěvnosti z nich dosáhla zoologická zahrada v Táboře následovaná další jihočeskou zoologickou zahradou – Zoo Na Hrádečku poblíž Jindřichova Hradce. Přes devadesát tisíc vstupů mají rovněž Zoo Plasy na severním Plzeňsku a Zoo Chleby u Nymburka ve středních Čechách.

Nejrychleji rostoucí návštěvnost měl během covidového období Zoopark Zájezd poblíž Prahy a Kladna, jemuž se návštěvnost za dva roky (oproti situaci před pandemií covidu-19) zvedla o 86 %. Nejvyšší meziroční nárůst (+58 %) ze všech českých zoologických zahrad zaznamenala Zoo Chleby ve středních Čechách, kde jen pár dní před podzimním nuceným uzavřením v roce 2020 otevřeli nový pavilon lvů, který se stal velkým lákadlem právě pro sezonu 2021. Velké kočkovité šelmy v této zoo jsou chovány poprvé. Druhý nejvyšší meziroční nárůst měli mezi novými zoologickými zahradami (a třetí celkově za druhou Zoo Jihlava) evidovali v Zoo Dvorec ve jižních Čechách (+42 %), kde se na konci roku 2021 otevřel nový pavilon pro šimpanze. O 37 % si polepšili v Zoo Tábor, o 34 % v Zooparku Zájezd a o 15 % v Zoo Plasy.

Všechny zmíněné zoo v roce 2021 evidovaly rekordně vysokou návštěvnost. Šest nejvýznamnějších nových licencovaných zoologických zahrad, za něž jsou k dispozici data návštěvnosti, si meziročně dohromady polepšilo o 28 %, tedy více než čtvrtinu (tradiční zoo meziročně o 19 % více). V porovnání s rokem 2017 došlo za čtyři roky dokonce k nárůstu o 58 % (z přibližně 350 tisíc na 550 tisíc vstupů). Naopak k poklesu došlo u Faunaparku Lipová v Jeseníkách, kde v předchozím roce (2020) výrazně lákala mláďata tygrů ussurijských. Tato malá zoo ovšem patří k výrazně méně navštěvovaným než výše zmíněné.

Doplňme, že ne všechna zařízení chtějí data poskytnout, a tak existuje ještě velké množství poměrně dalších významných zoo zařízení s nemalou návštěvností, která zde nemohou být uvedena. Data ve výroční zprávě neuvádí a ani po žádosti neposkytl Faunapark Sedlec u Mikulova, přestože se jedná o licencovanou zoologickou zahradu, která by měla tyto údaje zveřejňovat. Informace nebyly poskytnuty ani z dalších zoo, které (zatím) oficiální licenci nemají: Zooparku Olovnice u Kralup nad Vltavou, Zooparku Stěžery u Hradce Králové či Exotiky na ranči v Bítovanech na Chrudimsku. Rodinný zookoutek v Nové Říši návštěvnost dle získaného vyjádření neeviduje.

Farmaparky

V rámci rozvoje nových zoo vzniklo v Česku také několik zařízení, která se zaměřují na chov domácích a hospodářských zvířat, která lze zjednodušeně nazývat jako farmaparky. Před rokem 1989 přitom české zoologické zahrady takřka nechovaly domácí hospodářská zvířata. Situace se významně změnila v posledních dvou desetiletích. V Zooparku Vyškov, zaměřeném na chov zvířat, která jsou člověkem využívána, otevřeli v druhé polovině 90. let 20. století tzv. Babiččin dvoreček. Jednalo se o kontaktní zoo v podobě, kde si děti i dospělí mohli „sáhnout“ na hospodářská zvířata. Ačkoliv v zahraničí takové expozice již existovaly dříve, v Česku byla expozice tohoto pojetí i rozsahu v té době velmi ojedinělá. Další zoologické zahrady včetně těch největších nechtěly zůstat pozadu a začaly také otevírat podobně pojaté expozice – např. expozice Statek v Zoo Praha (2005) či Na statku v Zoo Ostrava (2010). S rozvojem vzniku soukromých zoo se tento trend projevil i do jejich zakládání a podoby. Začaly vznikat specializované zoo zaměřené na hospodářská zvířata. Jejich význam se stále zvětšuje, což dokládá častější zakládání i zvyšující se návštěvnost.

Před pandemií covidu-19 několik let po sobě nejnavštěvovanějším a dodnes plošně největším farmaparkem v Česku je Farmapark Soběhrdy, otevřený v roce 2015. Rozprostírá se na ploše asi 25 ha poblíž dálnice D1 na Benešovsku, což pro něj znamená velmi výhodné umístění poblíž hlavní dopravní tepny i českého hlavního města. V roce 2019, tedy již v pátém roce provozu, areál evidoval přes 145 tisíc vstupů, což z něj vůbec dělalo nejnavštěvovanější zoo založenou po roce 1989. V letech 2020 a 2021 se vlivem koronavirových opatření a zkrácení sezóny návštěvnost výrazně snížila na 82, resp. necelých 81 tisíc vstupů.

Převážně hospodářská a farmová zvířata chová také Zámecký zvěřinec v Častolovicích v Královéhradeckém kraji. Toto zařízení je podle databáze CzechTourismu nejnavštěvovanějším placeným cílem regionu Orlické hory a Podorlicko. Vyšší návštěvnost měla v roce 2020 v tomto regionu jen volně přístupná rozhledna na Velké Deštné (otevřena nově 26. 10. 2019). Za rok 2021 si expozice zvěřince prošlo přibližně 100 tisíc návštěv a pro daný rok se stal nejvíce navštěvovaným farmaparkem Česka. Jedná se o rekordní hodnotu, neboť před nástupem pandemie koronaviru se návštěvnost pohybovala kolem 80 až 95 tisíc vstupů.

V roce 2002 vznikl Zoopark Zelčín, který ovšem dlouhou dobu měl jen podobu bývalého statku s jízdárnou a několika přilehlými výběhy zvířat. Teprve v roce 2020 poprvé otevřel ve zcela nové podobě přes silnici od původních expozičních prostor a propaguje se jako největší kontaktní zoo v Česku. Rozlehlé výběhy s koňmi, osly, skotem, lamami, kozami či ovcemi doplňují také atraktivní klokani, nandu pampoví, mary stepní a od roku 2022 jsou také plánovány oblíbené surikaty. V roce 2021 areál navštívilo takřka čtyřicet tisíc zájemců.

Nejvýznamnějším přírůstkem v nabídce zoo turismu v Česku se v roce 2021 stal Farmapark U Toma v katastru obce Ledce pouhé čtyři kilometry od severního okraje sídlišť krajské metropole Plzně. Své brány veřejnosti otevřel teprve 15. 10. 2021 a hned se stal jedním z klíčových turistických cílů v regionu, když za dva a půl měsíce do konce evidoval přibližně 19 tisíc návštěvnických vstupů. Velký podíl na tom měly úspěšné akce, během nichž do areálu v rámci jediného dne přijde několik tisíc lidí. Průběžně navíc přibývaly nové expozice, nová zvířata i infrastruktura. V roce 2022 se při první celoroční sezóně dá očekávat velmi vysoká návštěvnost v řádu vyšších desítek tisíc návštěv, když za první čtyři měsíce evidovali přes 30 tisíc návštěvnických vstupů.

Specifickým, ale významným případem je Safari Resort v Hluboké u Borovan, který vznikl v roce 2019 a je volně přístupný, takže přesná evidence návštěvnosti zatím neexistuje. Areál o expoziční ploše přes 60 ha nabízí kromě ubytování, gastronomie, velkého dětského hřiště také výběhy hospodářsky využívaných zvířat od koz přes lamy k velbloudům. Hlavním specifikem je však nabídka safari jízdy mezi několika druhy vysoké zvěře, bizony a divokými prasaty, která je na rozdíl od zbylých částí areálu placená. V roce 2021 se projelo výběhy na 10 tisíc osob. Návštěvnost celého areálu se podle odhadu pohybuje ve vyšších desítkách tisíc, možná i kolem 100 tisíc vstupů. Tento návštěvnický komplex je v Česku unikátní. V roce 2022 se počítá se zpoplatněním celého areálu.

Mezi další významné farmaparky (různých typů a podob), za něž nejsou k dispozici přesnější údaje, patří Zoopark Milíčov v Praze, Farma Wenet Broumov či Statek U Merlina v Chyňavě na pomezí Kladenska a Berounska, která však chová stále více exotických druhů, a aspiruje tak na zařazení mezi zoologické zahrady. Mezi ty menší, ale také navštěvované farmaparky řadíme Farmu Klínec jižně od Prahy.

Motýlí expozice

Expozice motýlů jsou další kategorií zařízení, která zažila v Česku velký rozvoj teprve po roce 2015. Dlouhodobě jediným motýlím domem bylo zařízení u Františkových Lázní, to však již zaniklo. Novou etapu přineslo otevření motýlího domu ve výletním areálu Diana nad Karlovými Vary. Následně byl stejnými majiteli otevřen motýlí dům Papilonia v centru Prahy a v podobě franšíz také další dva motýlí domy v Brně a Lipně nad Vltavou. Tyto čtyři expozice pod značkou Papilonia jsou stylizovány do tematických kulis – Angkor Wat (Praha), Karibik (Brno), fantazy pohádka (Lipno), vesnice hobitů (Karlovy Vary). O skutečném významu motýlích expozic bude možné více napsat až později, neboť expozice v Brně a Lipně byly otevřeny teprve v létě 2020, a tak ještě nezažily ani jednu celou plnohodnotnou sezonu. Nové motýlí expozice vznikly také v Olomouci a v březnu 2022 v zábavním parku Krtkův svět v Praze. Potenciál ukazují data z Karlových Varů s návštěvností přes 70 tisíc vstupů a v Praze, kde před pandemií dosahoval zájem až ke sto tisícům návštěv ročně.

Ptačí parky

Ptačí parky v Česku zastupuje zejména Papouščí zoologická zahrada Bošovice na jižní Moravě, která patří mezi oficiální zoo s licencí. Po propadu v roce 2020 se její návštěvnost v roce 2021 zvedla na historické maximum – poprvé přesahující hranici 50 tisíc vstupů.

Akvária a terária

Akvária a terária jako samostatné instituce jsou v Česku sice tradiční záležitostí, ale jejich nový rozvoj také zažíváme během posledního čtvrtstoletí. Jejich návštěvnost každoročně průběžně stoupala, ale jako interiérová zařízení byla ještě více negativně ovlivněna protiepidemickými zařízeními než venkovní areály zoologických zahrad. Nejvíce navštěvovaným zařízením, které je primárně zaměřeno na prezentaci ryb a podvodního světa je Živá voda v Modré u Uherského Hradiště. Návštěvnost tohoto unikátního komplexu, který kombinuje akvária, botanické expozice, venkovní výběh praturů a přírodní biotop na koupání, se dlouhodobě pohybuje nad sto tisíci vstupy.

Nejvíce navštěvovaným licencovaným akváriem je Mořský svět v Praze-Holešovicích. Licencované krokodýlí zoo existují v Protivíně a v Praze, kterým návštěvnost meziročně stoupla, ale stále v roce 2021 kvůli zkrácené sezoně nedosáhly na mnohdy rekordní hodnoty z doby před pandemií. Velká část dalších obdobných zařízení, která nemají oficiální licenci zoo, nechce poskytovat údaje o návštěvnosti, a tak data v této oblasti zoo turismu nemohou být zcela kompletní. Přitom se někdy jedná o významné expozice jako Svět medúz v Praze, největší expozice medúz v Evropě. Mezi další významnější patří Obří akvárium v Hradci Králové, Rybí dům v Chotěbuzi či Svět pod Hladinou ve Frymburku. Stěhování do nových prostor zažilo přes hlavní sezonu Veřejné akvárium v České Lípě (znovuotevřeno od 19. 10. 2021). Akvarijně a terarijně zaměřené pobočky nabízejí zoologické zahrady v Děčíně (expozice Rajské ostrovy) a Plzni (AkvaTera), které v roce 2021 zaznamenaly návštěvnost takřka 22, resp. 7 tisíc vstupů.

Regionální pohled

Důležitý je nejenom typologický, ale také regionální, resp. geografický kontext a pohled. Tradiční zoologické zahrady najdeme hlavně v krajských městech, nové soukromé zoologické zahrady i farmaparky se oproti tomu nalézají v menších sídlech, zpravidla obcích o několika stovkách obyvatel. Tradiční zoologické zahrady jsou umístěny ve všech krajích kromě tří – Středočeského, Karlovarského a Pardubického. V posledních dvou krajích navíc zatím neexistuje ani žádné jiné oficiální licencované zařízení. Nejvíce nových licencovaných zoo najdeme ve Středočeském a Jihočeském kraji.

Ve středních Čechách sice neexistuje žádná tradiční zoologická zahrada, v posledních letech tu ovšem vznikla a funguje celá řada zoo několika typů, což je umožněno blízkostí Prahy, tedy významného zdrojového trhu návštěvníků. V provozu jsou tři licencované zoo – dvě zoologické zahrady (Zoo Chleby a Zoopark Zájezd) a paraZOO Vlašim, která je expozičním zařízením záchranné stanice. Fungují tu však i turisticky významná zařízení bez licence (např. Farmapark Soběhrdy, Zoopark Karlštejn, Obora Žleby). Právě existence nových zoo, které jsou na začátku životního cyklu destinace a nejsou ještě tolik známé, umožnila v době protiepidemických opatření a omezení hledání nových alternativ ke známým místům. Lidé se chtěli vyhnout lokalitám s vysokou návštěvností, a tak mohly dávat přednost menším zoo před Zoo Praha, kde navíc na jaře 2020 došlo k bezprecedentnímu uzavření areálu v průběhu brzkého odpoledne kvůli překonání povoleného limitu návštěvnosti. Pro rodinu s malými dětmi navíc stačí a je i přívětivější plošně malá „rodinná“ zoo s dostatečným zázemím, což právě splňují mnohé nové soukromé zoo.

Nejnavštěvovanější zoo regionu se v roce 2021 stala Zoo Chleby (více než 90 tisíc vstupů), která v září roku 2020 otevřela nový pavilon lvů. V roce 2021 se tak po otevření zoo mohla naplno projevit atraktivita velké nové expozice netradičního pojetí v kombinaci s chovem velkých kočkovitých šelem. Na druhém místě skončil Farmapark v Soběhrdech (více než 80 tisíc vstupů), který byl před vypuknutím epidemie covidu-19 nejvíce navštěvovávaným českým farmaparkem i nejnavštěvovanější středočeskou zoo, která dosahovala i výrazně přes 100 tisíc vstupů. Třetí místo patří Zooparku Zájezd na Kladensku, umístěnému jen 15 minut jízdy autem z okraje Prahy (více než 70 tisíc vstupů), který právě těží z dobré dopravní dostupnosti z Prahy i Kladna a rovněž z areálu, který je „tak akorát pro děti“. ParaZOO Vlašim navštívilo přes 17 tisíc zájemců. Návštěvnost tří licencovaných zoo v kraji se za čtyři roky takřka zdvojnásobila z 97 tisíc na více než 180 tisíc vstupů. Meziroční nárůst činil bezmála 44 %. Necelých 40 tisíc vstupů a meziročně takřka zdvojnásobení návštěvnosti evidovali ve farmaparku Zoopark Zelčín u Mělníka. Přibližně 35 tisíc vstupů registroval park převážně místních druhů zvířat s bílými jeleny Obora Žleby na Kutnohorsku. Další zařízení (např. Zoopark Karlštejn, Statek U Merlina či Zoopark Olovnice) informace neposkytla.

Nejvíce licencovaných zoo – celkem pět – lze navštívit v Jihočeském a Jihomoravském kraji. V jižních Čechách jsou kromě tradiční zoologické zahrady v Hluboké u Českých Budějovic (dlouhodobě známá pod názvem Ohrada) další tři soukromé zoologické zahrady (seřazené dle návštěvnosti: Tábor, Na Hrádečku u Jindřichova Hradce /obě přes 100 tisíc vstupů/ a Dvorec U Borovan /přes 80 tisíc vstupů/) a Krokodýlí zoo v Protivíně. Oblast jižních Čech je již tradičně velmi oblíbenou letní dovolenkovou destinací a v letech 2020 a 2021 byl tento trend vzhledem k opatřením při překračování hranic ještě umocněn. To se projevilo zejména v roce 2021 v návštěvnosti tamních čtyř zoologických zahrad, která byla v součtu rekordní, když dosáhla na více než 560 tisíc vstupů (v roce 2016 přitom jen 400 tisíc a v roce 2020 necelých 440 tisíc). Všechny tři soukromé zoologické zahrady dosáhly rekordní návštěvnosti a již druhý rok za sebou v součtu překonaly jedinou tradiční a zároveň nejnavštěvovanější zoologickou zahradu na Hluboké (graf 2), která v roce 2021 zaznamenala druhou nejvyšší za sedm let a čtvrtou nejvyšší návštěvnost za celou dobu historie od roku 1939. Jižní Čechy jsou tak prvním regionem, kde mají oficiální soukromé zoo vyšší návštěvnost než zoo tradiční. Navíc se zde ještě nachází Safari Resort v Hluboké u Borovan s návštěvností, kterou lze odhadnout na další vyšší desítky tisíc vstupů (bez poplatku), a jedno z nejvýznamnějších českých akvárií Svět pod hladinou ve Frymburku u lipenské vodní nádrže.

Graf 2: Vývoj návštěvnosti jihočeských zoologických zahrad, 2016–2021

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě dat poskytnutých jednotlivými zoo

Pět licencovaných zoo mají také v Jihomoravském kraji – tři tradiční zoologické zahrady (Brno, Hodonín, Vyškov, z nichž Zoopark Vyškov je vlastně prvním českým farmaparkem), soukromou zoologickou zahradu v Sedlci u Mikulova a papouščí zoo v Bošovicích. Zoo Faunapark Sedlec data neposkytuje. Návštěvnost v regionu významně negativně ovlivnilo červnové tornádo na Hodonínsku.

Shrnutí a kategorizace návštěvnosti podle typu zoo, Česko, 2021

Závěrem lze říci, že i v roce 2021 český zoo turismus potvrdil svůj značný význam a rostoucí trend z předcovidového období. Protikoronavirová omezení umocnila fakt, že zoo jsou jedněmi z nejvíce navštěvovaných turistických a volnočasových cílů v krajích či okresech. Kromě velké vytíženosti tradičních zoologických zahrad v hlavní letní sezoně je především důležité zdůraznit, že každým rokem přibývají nová zařízení, jejichž význam se rovněž rok od roku zvyšuje. Nové zpravidla soukromé zoologické zahrady vzniklé po roce 1989 se tak začínají dostávat na úroveň nejméně navštěvovávaných tradičních zoologických zahrad, což ještě před pár lety bylo v Česku nad rozdíl od západní Evropy takřka myslitelné. Klíčové je ovšem zmínit, že se tento jev zdaleka netýká jen oficiálních zoo s licencí, ale také dalších zařízení. Novým fenoménem se jednoznačně stávají farmaparky, tedy zoo zaměřené primárně na hospodářská zvířata. Návštěvnost těch nejvýznamnějších dosahuje řádově vyšších desítek tisíc a pro rok 2022 lze očekávat, že jich hned několik překoná hranici 100 tisíc vstupů. Základní přehled o návštěvnosti jednotlivých zařízení poskytuje následující tabulka. Výčet zařízení nicméně není kompletní, zohledňuje pouze ty zoo, které poskytly data. Specifickou kapitolou jsou například sezónní cirkusové zoo (např. Zoopark Doksy či Zoopark Karlštejn /nově přejmenován na Rekreační park a Safari Karlštejn/).

Tab.: Přehled návštěvnosti zoo v Česku

Zoologické zahrady Farmaparky Motýlí expozice Akvária a terária Ptačí parky Ostatní
Více než 700 tisíc vstupů Praha
600 až 699 tisíc Zlín
500 tisíc až 599 tisíc Dvůr Králové
400 až 499 tisíc Plzeň, Ostrava
300 až 399 tisíc Olomouc, Jihlava, Liberec
200 až 299 tisíc Hluboká, Brno, Chomutov, Vyškov
100 až 199 tisíc Ústí nad Labem, Hodonín, Tábor, Na Hrádečku, Děčín Častolovice Modrá (Živá voda)
50 až 99 tisíc Plasy, Chleby, Dvorec, Zájezd Soběhrdy, Safari Resort Hluboká u Borovan* Karlovy Vary, Brno Mořský svět Praha Bošovice  
25 až 49 tisíc Zelčín Krokodýlí zoo Protivín Žleby
Do 25 tisíc Lipová Ledce** (U Toma) Rajské ostrovy Děčín***, Krokodýlí zoo Praha, AkvaTera Zoo Plzeň*** paraZOO Vlašim

Zdroj: Vlastní výpočty autora na základě dat poskytnutých jednotlivými zoo

* odhadovaná návštěvnost areálu, který bude zpoplatněn až v průběhu roku 2022

** otevřeno až v průběhu října 2021

*** pobočka zoologické zahrady v daném městě

Tučně jsou označena zařízení s oficiální licencí MŽP. Vzhledem k velmi krátké sezoně způsobené nucenými uzavřeními i dalšími aspekty nebyla pro rok 2021 poskytnuta data z motýlích domů Papilonia Praha a Lipno.

Ilustrace: Shutterstock.com

Klíčové informace

  • Meziročně došlo u českých zoologických zahrad (až na výjimky) ke zvýšení návštěvnosti
  • 14 tradičních zoologických zahrad mimo Prahu mělo i přes více než 100 dní uzavření jen o 9 % nižší návštěvnost než v rekordním roce 2019
  • Rekordní návštěvnost soukromých zoologických zahrad s výrazným meziročním růstem; ty nejnavštěvovanější nově přesahují i návštěvnost nejméně navštěvovávané tradiční zoo
  • V jižních Čechách byly již druhý rok po sobě soukromé zoo v součtu navštěvovanější jak tradiční zoologická zahrada – jedná se o první takový region
  • Výrazné zvýšení návštěvnosti zažily zoo v okolí Prahy. Návštěvnost licencovaných zoo ve středních Čechách se za čtyři roky takřka zdvojnásobila. Nejvyšší nárůst byl zaznamenán právě v roce 2021: 44 %.
  • Zásadní nárůst významu zaznamenaly farmaparky, pro Česko poměrně nový typ zoo
  • Interiérové zoo byly opatřeními proti šíření koronaviru omezeny výrazně více než venkovní areály. I pro ně však byl rok 2021 lepší než rok 2020.
  • Rozvoj motýlích domů omezila nařízení proti šíření pandemie, jejich reálný význam bude možné hodnotit až s daty za rok 2022.

Autor

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více