Anketa: vysoké školy a praxe

Tuzemské vysoké školy bývají občas kritizovány za malé sepětí výuky s praxí. Jak je tomu v oblasti cestovního ruchu? Po tom jsme pátrali v následující anketě.
 

Jakým způsobem je na vaší škole propojena výuka cestovního ruchu s praxí a co v této souvislosti považujete z hlediska absolventů za nejpřínosnější?

 

 

Liběna Jarolímková

Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze

Katedra cestovního ruchu Vysoké školy ekonomické v Praze má ve vzdělávacím systému výjimečné postavení, které jen potvrzuje šedesátiletá tradice vysokoškolského vzdělávání profesionálů pro cestovní ruch. Z toho vyplývá i specifické spojení VŠE s praxí. Vývoj studijního programu probíhá samozřejmě s ohledem na měnící se potřeby trhu práce, s důrazem na naše poslání a cíle vzdělávacího procesu, na konci kterého stojí absolvent. Vychováváme ekonomy, kteří budou zlepšovat kvalitu života společnosti a budou významným přínosem pro rozvoj oboru cestovního ruchu.

Udržujeme pravidelně rozmanité kontakty s praxí, aktualizujeme obsah učiva a inovujeme metody výuky, a to se zvláštním důrazem na internacionalizaci celého vzdělávacího procesu. Náš absolvent musí mít samozřejmě přehled o praktickém fungování oboru, ale nepotřebuje detailní provozní dovednosti. Nejdůležitější je naučit studenty přemýšlet a pracovat v perspektivě budoucnosti oboru. Kromě manažerských dovedností a vysoké úrovně kognitivních znalostí (analytické koncepční myšlení, kreativita, rozhodování) si musí vybudovat i správné postoje a posílit pozitivní osobní vlastnosti (odpovědnost, sebereflexe, osvojení profesních etických norem apod.). Při spolupráci s praxí je proto pro nás významné, aby se studenti setkávali s úspěšnými manažery, měli možnost seznámit se s jejich postoji, vzorci chování a zásadami.

Součástí výuky jsou odborné exkurze a studijní stáže v České republice i v zahraničí. Ve výuce studenti řeší reálné případové studie, seznamují se s příklady dobré praxe, navštěvují odborné akce, konference a semináře v České republice i v zahraničí. Na přednášky zveme české i zahraniční odborníky a na sepětí s praxí myslíme také při zadávání bakalářských a diplomových prací. Za nejpřínosnější považuji pestrost škály těchto aktivit, které studenty s praxí seznamují a zvyšují tak možnost, aby ve svém dalším konání v oboru cestovního ruchu byli těmi nejúspěšnějšími. 

Kateřina Ryglová doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Mendelova univerzita

V rámci bakalářského oboru Management cestovního ruchu se na Mendelově univerzitě již od počátku jeho vzniku snažíme o úzké propojení s praxí. Do výuky i tvorby témat závěrečných a semestrálních prací studentů jsou zapojováni odborníci, kteří se věnují cestovnímu ruchu v praxi např. manažeři hotelů, majitelé CK či destinační manažeři. Jedinečná je i spolupráce s významnými partnery, mezi které můžeme zařadit například Čedok, CK Emma, Hotely Royal Ricc, Barceló Brno, organizaci ECEAT, Nadace Partnerství nebo Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava. Moderní pojetí výuky klade důraz na týmové práce, případové studie, exkurze a přednášky externistů. Pro studentskou praxi je zajištěna rozsáhlá databáze úspěšných firem. Naše snaha o posílení praktického aspektu výuky vedla k reakreditaci tohoto oboru jako profesního (ve formě specializace: Management cestovního ruchu v rámci programu Management obchodu a služeb), kde bude posílena hodinová dotace povinné praxe na 20 hodin týdně po dobu celého semestru. Obsahově je tento studijní obor koncipován tak, aby vytvářel prostor pro všestrannou a komplexní profilaci absolventů jak pro manažerské funkce ve sféře cestovního ruchu v rámci regionální i národní ekonomiky, v destinačních agenturách, zájmových sdruženích a agenturách regionálního rozvoje, tak i v podnikatelské činnosti v oblasti cestovního ruchu (hotelnictví, restaurační služby, služby cestovních kanceláří a agentur, doprava, profesní asociace či organizace destinačního managementu apod.) či v oblasti aplikací geografických informačních technologií. Nezapomínáme ani na praxi! Hodinový rozsah povinné praxe odpovídá 20 hodinám týdně po dobu celého semestru. Pro studentskou praxi je zajištěna rozsáhlá databáze úspěšných firem (ve spolupracujících hotelech, restauracích, cestovních kancelářích a agenturách, TIC, leteckých společnostech, organizacích destinačního mana­gementu apod.). Studenti absolvují také exkurze do úspěšných podniků a institucí z různých segmentů cestovního ruchu a během výuky vyslechnou řadu přednášek od odborníků z praxe. A v neposlední řadě musím zmínit semestrální a závěrečné práce na aktuální témata vázaná na praxi (kalkulace zájezdů, marketingová strategie podnikatelského subjektu, marketingová strategie destinace, tvorba regionálních turistických produktů, spokojenost návštěvníků v destinaci, image Brna, profil návštěvníka destinace apod.).

Vladimír Žítek doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.
Masarykova univerzita

Katedra regionální ekonomie a správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity garantuje studijní programy zaměřené na cestovní ruch v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. V bakalářském studiu se jedná o program Regionální rozvoj a cestovní ruch, který propojuje všeobecné ekonomické znalosti s problematikou regionálních věd a vyznačuje se významnou profilací klíčových témat v rámci předmětů cestovního ruchu. V navazujícím magisterském studiu nabízíme studijní program Regionální rozvoj se dvěma specializacemi, z nichž jedna je právě Cestovní ruch a druhá Projektový management. Struktura studia je založena na předmětech z oblasti regionálního rozvoje a následně úzké specializaci v rámci předmětů cestovního ruchu. Naši absolventi nacházejí uplatnění jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Mohou se uplatnit například jako projektoví manažeři, manažeři agentury pro rozvoj cestovního ruchu nebo agentury regionálního rozvoje, specialisté na marketing města či turistické destinace nebo manažeři podniků v cestovním ruchu. Kdykoliv v průběhu studia mohou studenti absolvovat odbornou praxi v institucích státní správy a samosprávy, tedy všude tam, kde se rozhoduje o strategiích cestovního ruchu či nastavení jeho podpory. Mají možnost realizovat praxi i v organizacích, které se přímo zabývají cestovním ruchem, typicky ve společnostech destinačního managementu. Nedílnou součástí výuky jsou také přednášky odborníků z aplikační sféry, zejména se jedná o centrálu cestovního ruchu, destinační společnost či krajský úřad. Tyto praktické prvky výuky se snažíme dále posilovat zejména s podporou rozvojových projektů, např. o odborné exkurze. V neposlední řadě získávají studenti praktické zkušenosti i díky konzultacím s experty v průběhu zpracovávání závěrečné práce.

Věra Seifertová doc. Ing. Věra Seifertová, CSc.
Vysoká škola obchodní v Praze

V současnosti se na trhu vysokých škol v České republice vyskytují dva typy – první se specializují na vědecký výzkum a druhé na větší propojování teoretické výuky s praxí. Vysoká škola obchodní v Praze patří do druhé skupiny, má tedy profesně zaměřené studijní obory. To znamená, že i sledovaný obor Cestovní ruch se ve svém základním programu věnuje i praktickému zaměření. To konkrétně spočívá v tom, že studenti bakalářského oboru Cestovní ruch musí během studia absolvovat 12 týdnů povinné praxe, studenti na magisterském stupni 8 týdnů. Na rozdíl od dřívějších benevolentnějších přístupů musí být tato praxe řízená a je kontrolována školou. V zájmu co nejefektivnějšího propojení akademického potenciálu s potřebami praxe Vysoká škola obchodní v Praze spolupracuje v oblasti aplikovaného výzkumu s řadou subjektů, pedagogové jsou zapojováni do řešení nejrůznějších projektů. Řada interních pedagogů odborných předmětů má praktické zkušenosti z působení v různých pozicích v oblasti cestovního ruchu. Další přínos je v tom, že do samotné výuky odborných předmětů se zapojují odborníci z praxe – např. vrcholoví manažeři či spolumajitelé cestovních kanceláří a agentur, hotelů, kongresových center, marketingových společností, eventů apod. Také do vedení a oponování bakalářských a diplomových prací jsou zapojováni odborníci z praxe. Velmi oblíbené u studentů v rámci výuky kulturních a historických památek a průvodcovských služeb jsou praktické procházky po pamětihodnostech Prahy s odborným výkladem profesionálního licencovaného průvodce z AP ČR, což je pro ně také velmi přínosné pro budoucí praktické uplatnění. Tyto akce jsou velmi vítané i u zahraničních studentů. Pozitivní je skutečnost, pokud jsou studenti během povinné praxe pozitivně hodnoceni, dostávají nabídky stálého pracovního poměru po absolvování VŠO.

Zdeněk Málek Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.
Vysoká škola obchodní a hotelová

Vysoká škola obchodní a hotelová dlouhodobě spolupracuje s profesními orgány, oborovými sdruženími a dalšími subjekty – potenciálními zaměstnavateli absolventů VŠOH. Jedná se o více než 50 subjektů zabývajících se prakticky cestovním ruchem. Spolupráce je smluvně zajištěna a týká se i odborné praxe studentů v rozsahu minimálně 20 dní za akademický rok. Cílem odborné praxe studentů je ověření teoretických znalostí získaných při studiu a praktických schopností potřebných pro výkon povolání v praxi a vytvoření předpokladů pro výkon praxe po absolvování bakalářského studijního programu. Studenti považují možnost svého zapojení v rámci odborné praxe a zapojení odborníků z praxe do výuky, jak do přednášek i do praktických seminářů, za nedílnou součást své profesní přípravy. Získávají díky tomu informace o reálné situaci v daném oboru. Od spolupracujících subjektů škola zároveň získává požadavky na řešení odborné problematiky při zpracování bakalářských prací a prací studentské tvůrčí činnosti a projektů. Akademičtí pracovníci školy jsou členy profesních sdružení a organizací. VŠOH v současnosti spolupracuje s Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava, s regionální sekcí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, s Asociací hotelů a restaurací a s dalšími profesními organizacemi, s Regionální hospodářskou komorou Brno, s nejvýznamnějšími brněnskými hotely, cestovními kancelářemi a firmami z oblasti gastronomického vybavení, potravinářského průmyslu, dopravy a logistiky, aj. Provozy těchto firem studenti navštěvují v rámci odborných exkurzí. Výsledky spolupráce se jmenovanými organizacemi vyústily také do implementace požadavků z praxe přímo do výukového procesu. Spolupráce VŠOH s praxí se rozšiřuje společně s rozvojem oboru a vytvářením předpokladů pro úspěšné uplatnění absolventů.

Eva Janoušková RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava

Studijní plán profesně zaměřeného programu Cestovní ruch na VŠPJ je koncipován tak, aby se absolvent mohl okamžitě zařadit do praxe (ale umožňuje studentům i pokračování v magisterských programech). Spolupracujeme s aplikační sférou v rámci odborných praxí studentů, dále formou smluvní a projektové spo­lupráce a také při tvorbě obsahu studijního programu. Odborníci z praxe se za­pojují do výuky. Každoročně pořádáme mezinárodní konferenci, na které se potkávají zástupci akademické sféry s odborníky z praxe.

Praxe je jedním z profilových předmětů. Spolupracujeme s desítkami poskytovatelů praxí u nás i v zahraničí. Jsou to ubytovací zařízení, cestovní kanceláře, organizace destinačního managementu, muzea, zámky apod. VŠPJ má koncesi na provozování cestovní kanceláře. Studenti zde získávají praktické zkušenosti od roku 2008. Každý student musí splnit 22 týdnů praxe. Dvacet týdnů probíhá v různých zařízeních cestovního ruchu. Výstupem těchto praxí bývá tvorba bakalářské práce a pokračování spolupráce studenta s firmou nebo institucí na pracovně právním základě. Zbývající dva týdny náleží terénní praxi v atraktivních destinacích převážně v zahraničí. Jde o specifickou formu výuky připravenou ve spolupráci se školní cestovní kanceláří. Studenti si tak prohlubují odborné znalosti, organizační a průvodcovské schopnosti a ověřují si jazykovou vybavenost. Spe­ciální terénní praxí v délce jednoho měsíce jsou Expedice Cuba. V lednu 2020 se na Kubu vydá skupina z VŠPJ již po páté. Účastníci plní úkoly zaměřené na problematiku cestovního ruchu na Kubě. Studenti se průběžně setkávají s problematikou praxe po celou dobu studia. To, že jdeme správnou cestou, nám potvrzuje zpětná vazba od absolventů. Možnost dlouhodobé a rozmanité praxe označují za jeden z hlavních přínosů při jejich studiu na VŠPJ.

Petr Studnička Ing. Petr Studnička, PhD.
Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) je profesně zaměřenou vysokou školou. Proto spolupráce s podniky působícími v oborech hotelnictví, gastronomie, cestovního ruchu či lázeňství je pro nás velmi důležitá. Díky nově akreditovaným studijním programům byl zvýšen rozsah odborné praxe. Její rozsah je v bakalářském studiu 12 týdnů, v navazujícím magisterském studiu 6 týdnů. Nabídky pracovních příležitostí jsou průběžně zveřejňovány v Informačním systému VŠH i na nástěnkách. Společnosti, se kterými vysoká škola dlouhodobě spolupracuje, jsou sdruženy v Klubu partnerů VŠH. V uplynulých letech měli zaměstnavatelé možnost v rámci akce Job Fair prezentovat studentům pracovní příležitosti.

Úzce spolupracujeme s našimi absolventy, protože řada z nich je velmi úspěšných a dlouhodobě působí ve špičkových hotelech či restauracích nejen v Praze, ale i v regionech Česka, Slovenska a v dalších státech. Studenti mají možnost setkávat se s významnými osobnostmi oboru a vyměňovat si vzájemně informace. Nyní u nás přednáší významní experti z oboru. Jmenovat mohu například bývalého dlouholetého ředitele pražského hotelu Four Seasons René Beuchampa nebo šéfkuchaře Radka Pálku. Každoročně spolupořádáme s Asociací hotelů a restaurací ČR odborný workshop zaměřený na problematiku vzdělávání v oboru. Pravidelně se ho zúčastňují nejen pedagogičtí pracovníci a představitelé veřejné správy, ale i majitelé hotelů, šéfkuchaři či osobnosti mediálně známé a pravidelně se vyjadřující k situaci v oboru. Řadu pracovních zkušeností mohou studenti získat v zahraničí díky programu Erasmus+, do kterého je VŠH aktivně zapojena. Domnívám se, že výuka s praxí je úzce provázána. Snažíme se přednášet nejaktuálnější informace a pro úspěch studentů v oboru je stěžejní jejich zájem – o vzdělání i o situaci v oboru.

 doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Slezská univerzita

Spolupráce Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit s praxí probíhá hlavně s podnikateli, představiteli kraje a prostřednictvím členství v AHR ČR, ČMS, Asociaci průvodců ČR a prostřednictvím dlouholetých osobních kontaktů, které si členové katedry vytvořili. Předmětem spolupráce jsou přednášky a workshopy odborníků z praxe pro specializace Ekonomika cestovního ruchu a Management hotelnictví (ze všech oblastí podnikání a institucionálního řízení v cestovním ruchu, z oblasti hotelnictví, gastronomie, dopravních služeb, lázeňství, cestovních kanceláří, animačních a průvodcovských činností, …), poskytování odborné praxe studentům, vypisování témat bakalářských a diplomových prací, zpracování oponentských posudků, nabídka odborných exkurzí, specializovaných kurzů, začleňování studentů do akcí, eventů a výzkumů, spolupráce na společných projektech. Studenti mají povinnost splnit praxi, vztahující se k bakalářské práci a ke studované specializaci nebo programu, což podporuje sepětí praxe a studentů. Od roku 2020 budou moci studenti programu Cestovní ruch a turismus využívat nové profesní centrum specializované na vybrané oblasti CR: činnosti delegáta, pracovníka CK, komunikaci s klientem apod. Ochota podnikatelů participovat na výzkumné činnosti katedry je dobrá. Za nejpřínosnější považujeme u absolventů možnost vyzkoušet si v praxi různé činnosti ve vybraných podnicích CR, „projdou“ vybranými podniky cestovního ruchu, osvojí si vybrané soft skills, mohou diskutovat s odborníky z praxe apod.

Anketu sestavil:

foto
Petr Manuel UlrychC.O.T. media
šéfredaktor časopisu COT a portálu iCOT.cz
petr.ulrych@cot.cz
 

Autor

Nejnovější články z rubriky Školy

Foto: Shutterstock.com

Vzdělávací projekty zaměřené na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu

V Česku je aktuálně realizováno několik vzdělávacích projektů zaměřených mimo jiných na obory hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, které jsou vhodné pro různé stupně vzdělávací soustavy.

Číst více
Foto: Shutterstock.com (montáž: COT group)

Pod taktovkou VŠPJ o podnikání v turismu během pandemie

Včerejší druhé odborné online diskusní setkání ze série „Na slovíčko...", které připravila Katedra cestovního ruchu Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ), bylo věnováno problematice podnikání v cestovním ruchu v pandemii.

Číst více
Foto: Shutterstock.com

DEMINA zkvalitní vzdělávání v destinačním managementu

Svět turismu prochází velmi těžkým obdobím, protože pandemie covid-19 nadále omezuje životy i pohyb lidí po celém světě. Ale i uprostřed této globální krize existují příležitosti pro plánovitý a cílený rozvoj odborných dovedností, které mohou pomoci znovu restartovat...

Číst více