Kraj blanických rytířů

Projekt: Kraj blanických rytířů

Od: Kraj blanických rytířů, z.s.

E-mail: kubistova@blanik.net

Tel: 739 716 091

O projektu Kraj blanických rytířů:

Popis projektu: Na snahy vlašimského okrašlovacího spolku, který si již v r. 1899 ve svých stanovách jako jeden ze čtyř hlavních cílů vytkl: „Zřizování a v dobrém stavu udržování památek v městě a okolí, jakož i označování cest a míst turisticky zajímavých“ navázala v roce 1990 činnost nově založeného Českého svazu ochránců přírody Vlašim. Základním posláním ČSOP je „ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku a péče o něj“. Už před třiceti lety bylo jasné, že ochrana a péče o toto dědictví bez širšího zapojení místní veřejnosti a samosprávy nebude efektivní. Navíc je ochrana přírody a památek vnímána jako regulace ekonomického rozvoje. Na základě zkušeností i poznání v ostatních regionech se jako nejúspěšnější ekonomická alternativa pro místní obyvatele jevil rozvoj služeb v rámci šetrného turistického ruchu. Jeho výhodou je totiž aktivní zájem zúčastněných subjektů na zachovalosti prostředí, které je předpokladem návštěvnosti, a tedy ekonomického růstu. První pomyslnou vlaštovkou myšlenky udržitelného cestovního ruchu byl projekt „Vlašim – srdce Podblanicka“. Tehdy se podařilo například vyznačit první cyklotrasu mezi Českým Šternberkem a Louňovicemi pod Blaníkem a založit Podblanické infocentrum. Snaha lépe, ale stále především s ohledem na krajinu a místní obyvatele, využít potenciál krajiny pod Blaníkem vedla v roce 2005 k diskusím, jejichž zřejmě nejdůležitějším výstupem byl název nově utvářeného turistického regionu – „Kraj Blanických rytířů“. Cílem bylo najít název, který bude navazovat na blanickou legendu. Tehdy realizovaný průzkum sice zjistil, že legenda o blanických rytířích je Čechům notoricky známá, málokdo ale ví, kde Blaník leží, či dokonce, že vůbec existuje.  Postupně bylo vytvořeno a registrováno vedle názvu i logo, grafický manuál a jako nosný symbol zvolen rytíř v různých „netypických“ situacích: rytíř na kole, s batohem, se štětcem u malířského plátna apod.  Tento unikátní brand byl a je rozvíjen i nyní. Dáíky kampaním, směřujícím do území i mimo něj pozná siluetu Blaníku s rozhlednou již z dálky snad každý Čech, stejně jako logo s helmicí, které sjednocuje aktivity v cestovním ruchu nejen na Podblanicku, ale také Voticku, Dolnokralovicku a v okolí Zruče nad Sázavou.

V roce 2014 certifikovaný národní geopark Kraj blanických rytířů převzal od ČSOP většinu „turistických“ aktivit. Potřeba efektivnější propagace území a volání po subjektu, který by do diskuse o turistickém ruchu v kraji pod Blaníkem zapojil podnikatelský sektor, vedlo v polovině roku 2018 k založení spolku Kraj blanických rytířů. Ten od národního geoparku převzal většinu aktivit spojených s udržitelným cestovním ruchem. V průběhu jednoho roku naplnil nově vzniklý spolek podmínky certifikace a stal se v listopadu 2019 certifikovanou turistickou destinací. Stal se koordinátorem a motorem cestovního ruchu v kraji pod Blaníkem.

Ačkoli až do roku 2019 nepracoval pro Kraj blanických rytířů pracovník na plný úvazek, dokázal projekt čtrnáct let přežít – díky podpoře svých členů, a to jak finanční, tak myšlenkové. Kraj blanických rytířů dodnes nedisponuje vlastní kanceláří – využívá sdílenou s Mikroregionem Voticko v jednom z turistických cílů – v klášteře sv. Františka ve Voticích. Také netvoří rozsáhlý kancelářský aparát, od členů získané prostředky investuje zpět do území. Sami členové se podílejí na chodu destinace a jednotlivých aktivitách, ČSOP Vlašim je koordinátorem národního geoparku i regionální značky, pracovníci informačních center pracují na marketingu, jednotlivé cíle a služby spolupracují – vytváří v jednotném brandu společné vstupenky, balíčky a hry, propojující cíle a služby, zvyšující návštěvnost a zisk, upozorňující i na méně známé turistické cíle. Důležitou roli hraje motivace ke kultivaci prostředí, údržbě a tvorbě doprovodné infranstruktury cestovního ruchu. Členské poplatky byly stanoveny tak, aby nezatěžovaly rozpočty členů, s přihlédnutím k možnostem členů a očekávané „návratnosti“, plynoucí z předpokládané návštěvnosti.

Také marketing KBR je postaven na myšlence udržitelnosti – se snahou využívat především hromadnou dopravu v kombinaci s kolem či pěšími výlety. Důležitou roli hraje podpora místních služeb a regionálních producentů – v KBR je udílena regionální značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt, a to jak službám, tak produktům a od roku 2021 i zážitkům.

Za výjimečnou pokládáme spolupráci samospráv, podnikatelů a subjektů působících na poli ochrany přírody, neboť vzhledem k často protichůdným zájmům těchto subjektů lze předpokládat „názorové třecí plochy“. Srdcem turistické oblasti Kraj blanických rytířů je nejmenší chráněná krajinná oblast v ČR – CHKO Blaník. Ta je jedním z největších turistických magnetů, stejně jako některé další turistické cíle a lokality, o které se stará ČSOP Vlašim. Potřeba regulace návštěvnosti, odklon návštěvníků do jiných, méně vytížených lokalit či jejich „přesun“ do mimosezóny je jedním z úkolů Kraje blanických rytířů, stejně jako podíl na řešení dalších problémů, které cestovní ruch v z hlediska potřeby ochrany přírody přináší (znečišťování odpadky apod.).

K marketingu využíváme obvyklých moderních technologií – byl zřízen web s prostupnou interaktivní mapou. K dispozici pořadatelům je jednotný webový kalendář pro celou destinaci se systémem rozesílání newsletterů. Díky vhodně zvoleným filtrům si mohou zájemci na své webové stránky umístit kalendář buď podle lokality, ve které se nacházejí nebo zaměření akcí.

Co se týče propagace značky, nejde KBR cestou „oblepování“ krajiny bannery či vítacími cedulemi, které mnohdy jen přispívají k vizuálnímu smogu. Zaměřili jsme se hlavně na obnovu již stávajících turistických infopanelů, kterým za pomoci převážně místních řemeslníků vdechujeme novou tvář za použití vizuálu Kraje blanických rytířů.

Co se týče propagačních předmětů, snažíme se při jejich výběru dbát na udržitelný rozvoj, dáváme přednost regionálním produktům a regionálním výrobcům, případně, pokud jsme limitováni cenou, volíme takové výrobce, kteří nezatěžují životní prostřední. Většina našich propagačních předmětů slouží dalšímu účelu, ne jen „na ozdobu“ – např. vymalovávací pohlednice pro děti, omalovánky, plátěné tašky, razítka s logem KBR, klíčenky apod.

KBR aktivně spolupracuje s nadřazenými institucemi – SCCR a Czech Tourismem. Aktivně pomáhá hájit zájmy území, související s CR ( témata: omezení dopravy na lokální trati, plánovaná výstavba větrných elektráren, výstavba cyklostezek apod.).

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora cestovního ruchu na Podblanicku na základě myšlenky udržitelného cestovního ruchu, propojování aktérů CR, koordinace a sjednocování, rozšíření nabídky, kultivace prostředí, podpora akcí a aktivit pro turisty i místní, jednotné zastupování a propagace turistické oblasti uvnitř i navenek.

Použité nástroje: Vycházejí z analýzy a marketingového průzkumu, realizovaného v roce 2010, aktuálně v roce 2021: Komunikace a propagace uvnitř regionu – sdílený kalendář, FCB skupina Akce v Kraji blanických rytířů, newsletter pro členy a partnery, péče o mobiliář (infopanely aj.) – v brandu DMO, tiskové zprávy, komunikace s veřejností prostřednictvím zpravodajů obcí/webů samospráv Komunikace a propagace vně regionu – FCB stránka Kraj blanických rytířů, web s kompletní nabídkou www.blanik.net, Youtube kanál Kraj blanických rytířů, instagramový profil, placená reklama na sociálních sítích v období květen – září Účast na akcích členů a partnerů – za využití maskota – rytíře Tištěné prostředky – série turistických tiskovin na recyklovaném papíře, vhodně nadimenzované dle potřeb tur. cílů a IC, vždy k přihlédnutí k potřebám a nabídce daného subregionu, cílené na cílové skupiny – systém distribuce je velmi propracovaný, plejáda tiskovin poměrně široká – tiskneme v malonákladech, tiskoviny nezbývají a jsou skutečnou pomůcku turistům Turistický ruch v KBR tvoří také rezidenti z oblasti – pro ně jsou určené turistické noviny, informující převážně o novinách na sezonu (důvod, proč opětovně navštívit již navštívené).

Rámcový rozpočet: Každoroční členské příspěvky (cca 650 000 Kč) pokrývají základní chod destinace (půlúvazek manažerky, základní tiskoviny a propagaci, spoluúčast v dotačních projektech). Další finance (cca 100 000 Kč jsou získávány vlastní činností (služby pro členy a partnery – realizace tiskovin, informačních panelů, aj.). Jednotlivé projekty jsou realizovány za pomocí dotací – ze Středočeského kraje a z MMR. Středočeský kraj se také podílí na úhradě mzdových prostředků manažerky.

Dosažené výsledky:Přetvoření původního projektu v certifikovanou turistickou destinaci. Stabilizace organizace, sjednocení území (k Vlašimsku se přidalo Voticko, Zruč nad Sázavou a Dolnokralovicko). Jednotný brand, který používají členové a partneři. Tiskoviny v jednotném brandu KBR a jednotný systém distribuce. Sdílený kalendář a mapa. Jednotný aktualizovaný web s kompletní nabídkou (úspěšná účast v soutěži Zlatý erb v roce 2021). Snadno rozpoznatelný vizuál. Viditelné výsledky práce – podíl na obnově naučných stezek, turistického mobiliáře. Fungující balíčky – společné vstupenky, hry a eventy (Cyklorytíř). Vytvoření funkční platformy různých zájmových skupin, která je schopná diskuse a dohody.  Na značně konkurenčním trhu cestovního ruchu dokázal Kraj blanických rytířů se svým nápaditým brandem zaujmout. Propagace turistického regionu, který nepatří mezi tradiční, je běh na dlouhou trať, závislý mnohem více než jinde na ochotě aktérů spolu spolupracovat. Aktivity, rozjeté v roce 2018 a 2019 do jisté míry přerušil a zbrzdil covid. V letech 2020 a 2021 se KBR soustředil na vzdělávání aktérů v CR, obnovu mobiliáře a motivaci aktérů v CR nepřerušit v souvislosti s aktuální nepříznivou situací své podnikání a činnost. Realizovat cestovní ruch na základě myšlenky udržitelného rozvoje je dlouhodobou záležitostí, při jejímž vyhodnocování nelze jednoduše přihlížet pouze k počtu návštěvníků, realizovaných přenocování či výše zisku jednotlivých subjektů.

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1lnGyecfANzxr8ODhSJpWAjhYsO4VQpzp

Odkazy:

http://www.blanik.net

Facebook – https://www.facebook.com/Krajblanickychrytiru

Instagram – https://www.instagram.com/kraj_blanickych_rytiru/

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCIrrEr8GWtqtD-xjxIgnd8A

Tiskoviny – Výlety s dětmi –  https://www.blanik.net/wp-content/uploads/2021/05/Vylety-s-detmi-DL-2021.pdf,

Rytířské noviny – https://www.blanik.net/wp-content/uploads/2021/04/RN-2021.pdf , Zruč nad Sázavou – https://www.blanik.net/wp-content/uploads/2020/02/Zamek-a-park-Zruc.pdf

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více