HRADECKO – první společensky odpovědná destinace u nás

Projekt: HRADECKO – první společensky odpovědná destinace u nás

Od: Destinační management Hradecko

E-mail: mandakova@ic-hk.cz

Tel: +420 603 843 903

O projektu HRADECKO – první společensky odpovědná destinace u nás:

Popis projektu: Vzhledem k současným celosvětovým trendům, které se soustředí na životní prostředí, kvalitu života a udržitelné cestování jsme se rozhodli vyzdvihnout klady naší destinace a vykročit těmto trendům vstříc. Aniž bychom to tušili, stali jsme se tak první destinační společností u nás, která zformulovala základní cíle společensky odpovědné destinace:

  • Podporujeme regionální producenty – Díky nim můžeme poznávat Hradecko všemi smysly
  • Snažíme se o zachování našich zvyků a tradic – jsme pyšní na pestré dějiny našeho území sahající až do pravěku
  • Nabízíme jedinečné zážitky spojené s udržitelným způsobem cestování – Agroturistika, glamping a další netradiční ubytování
  • Pečujeme o naše kulturní dědictví – Hradecko jako učebnice architektury
  • Preferujeme dopravu šetrnou k životnímu prostředí – Hustá síť cyklo a dalších tras napříč regionem
  • Chováme se s respektem k naší přírodě – Hradecko jako území plné lesů, luk a hájů
  • Záleží nám na našich rezidentech – Hradec Králové dlouhodobě patří mezi města s nejvyšší kvalitou života v ČR

Abychom si utvrdili, že jdeme správným směrem, obrátili jsme se na největší iniciativu společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku a získali tak členství v Asociaci společenské odpovědnosti. Podařilo se jí pod jednou střechou propojit několik důležitých sektorů (firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce).

Stejně tak je hlavní snahou Hradecka propojovat partnery nejen na našem území, ale i v rámci celého Královéhradeckého kraje. V první fázi byly navázány užší kontakty se subjekty, které se problematice společenské odpovědnosti již ve své činnosti věnují. Za všechny jmenujme producenty s certifikátem Regionální produkt Hradecko, u kterých je minimální dopad na životní prostředí jedním z hlavních kritérií pro zisk certifikátu. Dále pak dva subjekty z území, které jsou v této oblasti velmi zkušené, a to Park360 a Městské lesy Hradec Králové, které mají ve správě Kemp Stříbrný rybník. Oba subjekty disponují mimo jiné kvalitním i neobvyklým ubytováním.

Park360 – https://park360.cz/

Jedinečný multifunkční prostor, který kombinuje kulturní, společenské a sportovní akce spolu s cestovním ruchem, inovacemi a důrazem na obnovitelné energie, a to v celoročním provozu. Jeho součástí je Glamp360 – kvalitní plně vybavený ubytovací prostor. Nositel známky Safe Travel.

Zaměřuje se na:

–             aktivity k ochraně životního prostředí – využívání odpadového (obnovitelného) materiálu, snaha o uzavřený cyklus materiálů i energií, využívání dodavatelů a pracovníků z místa působení, podpora obnovitelných zdrojů, cykloturistiky a veřejné dopravy atd. Cílem je uhlíkově neutrální Park 360 (Glamp 360) do roku 2030

–             přínosy k udržitelnosti cestovního ruchu – ozelenění celého 40ha areálu s pozitivním dopadem na mikroklima, nová infrastruktura inženýrských sítí pracujících se zadržením a ochranou vody v krajině, s důrazem na obnovitelné zdroje, důsledný systém předcházení odpadu a jeho třídění a následná recyklace, osvěta a vzdělávání

–             podpora spolupráce se subjekty cestovního ruchu – úzká spolupráce s DMO Hradecko, KHK i s městem Hradec Králové

–             další – Speciální projekt pro hendikepované s vizí největšího volnočasového areálu pro vozíčkáře v ČR. Obsáhne dostupné a bezpečné trasy, bezbariérové ubytování, venkovní cvičiště i vnitřní tělocvičnu

Městské lesy Hradec Králové – Kemp Stříbrný rybník – https://www.mestske-lesy.cz/ ; https://www.kempstribrnyrybnik.cz/ ; https://www.mariuspedersen.cz/cs/sluzby-ve-vasem-meste/hradecke-sluzby-a-s/projekt-re-use/

Akciová společnost Městské lesy Hradec Králové má již od svého založení za cíl trvale udržitelné hospodaření se svěřeným majetkem při kladení důrazu na soulad všech funkcí lesa.

Zaměřuje se na:

–             aktivity k ochraně životního prostředí – certifikace PEFC, budování jezírek pro faunu a floru vázanou na vodní prostředí, ponechávání doupných stromů nebo části mrtvého dřeva v lese, podpora ptactva, dlouhodobá spolupráce s pracovníky ochrany životního prostředí z AOPK atd., projekt RE-USE

–             přínosy k udržitelnosti cestovního ruchu – trvalé zlepšování rekreačního zázemí městských lesů a zároveň trvalý rozvoj Kempu Stříbrný rybník, vytváření nových pracovních příležitostí

–             předcházení nebo zmírňování overtourismu – napomáhají ke snížení overtourismu ve městech, zvláště v horkém počasí, kdy lesy přinášejí příznivé klima.

–             snižování uhlíkové stopy – Průměrný porost městských lesů u Hradce Králové by odhadem dokázal uložit asi 9,7 t CO2 na hektar za rok

–             vzdělávání, osvětovou činnost,… – lesní pedagogika, exkurze pro školy a české i zahraniční hosty, osvětové akce pro veřejnost, systém naučných a jiných stezek

–             podpora spolupráce se subjekty cestovního ruchu – spolupráce s Destinačním managementem Hradecko, Magistrátem města Hradce Králové, CzT – Kudy z nudy, dokempu.cz, Asociací kempů ČR apod.

–             využití efektivních technologií v rámci udržitelného cestovního ruchu

–             Save Travel – Kemp Stříbrný rybník je nositelem známky Safe Travel

Cíl projektu: Propojení partnerů nejen v turistické oblasti Hradecko, ale v celém Královéhradeckém kraji –              Zainteresování odpovědných orgánů v rámci území –               Osvětová a vzdělávací činnost zaměřená na všechny generace, především pak na děti předškolního a školního věku –    Monitoring rezidentů a návštěvníků za účelem stanovení správné strategie v oblasti společenské odpovědnosti v území

Použité nástroje: Web, sociální sítě, printová a elektronická inzerce, propagační a prezentační akce, vzdělávací pointy v rámci naučných stezek, promo materiály, pracovní listy atd.

Rámcový rozpočet: rok 2022: DM Hradecko 100.000,- + Centrála cestovního ruchu KHK 100.000,- + KHK 50.000,- + Statutární město Hradec Králové 50.000,- + individuální rozpočty partnerů

Dosažené výsledky:Téma společensky odpovědné destinace je dlouhodobým záměrem, proto jsme se rozhodli tuto problematiku uchopit komplexně a od základů.  Z dosavadních výsledků jmenujme:          Vytvoření loga, vycházející z grafického manuálu naší destinace – Rozšíření stávajícího webu o podstránku věnovanou společenské odpovědnosti –    Příprava tiskovin (promo leták, omalovánky, pracovní list, atd.) –   Podcast v rámci COT – Celý o turismu –    Aktivní spolupráce s Asociací společenské odpovědnosti (podklady pro magazín Listí, jednání o zapojení našich regionálních producentů do eshopu Na Dobro) –    Prezentace Hradecka jako první společensky odpovědné destinace v médiích –      Tvorba propagačních předmětů jako cen do soutěží a dotazníkového šetření –              Navazování kontaktů s partnery stejně smýšlejícími (Městské lesy HK, Park360, Podorlický skanzen Krňovice, DMO v rámci KHK, CCR KHK a další) –               Příprava a realizace vzdělávacího pointu v rámci NS v hradeckých městských lesích včetně tvorby pracovního listu –               Příprava kampaně pro osvětovou činnost cílenou především na MŠ a ZŠ –             Podpora vizí spřátelených subjektů

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1FC22p9k6EP9KwptvMK58i15WeUnWkHVk

Odkazy:

https://www.hradecko.eu/cs/spolecenska-odpovednost

Facebook – @visithradecko

Instagram – visithradecko

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více