Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Projekt: Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Od: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

E-mail: info@cyril-methodius.eu

Tel: +420 733 161 673

O projektu Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy:

Popis projektu: Projekt Cyrilometodějská stezka ve smyslu evropské kulturní stezky s cílem tvorby mezinárodních produktů kulturního a poutního turismu po stopách odkazu sv. Cyrila a Metoděje a jejich následovníků je rozvíjen od r. 2011 se zásadní podporou Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. V r. 2013 vzniklo za tímto účelem sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (zkr. EKSCM). K 1. 2. 2022 má sdružení 22 oficiálních členů ze 7 evropských zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Chorvatsko, Slovinsko). V roce 2021 došlo k významnému milníku ve vývoji kulturní stezky, kdy byla stezka na základě splnění kritérií a spolupráce mezi nejméně 3 evropskými zeměmi certifikována jako Kulturní stezka Rady Evropy a zařadila se mezi skupinu (aktuálně) 45 certifikovaných kulturních stezek. Všechny certifikované stezky rozvíjí mezinárodní spolupráci v těchto strategických oblastech:

             kooperace ve výzkumu a vývoji

             posílení vědomí, historie a evropského kulturního dědictví

             kulturní a vzdělávací výměna mladých Evropanů

             současné kulturní a umělecké praxe

             kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury

Cyrilometodějská stezka je první stezkou uznanou a propagovanou Radou Evropy s původem a sídlem v České republice a také první stezkou zaměřenou na slovanské kulturní dědictví.

Sdružení rozvíjí síť členů a dalších partnerů, se kterými realizuje společné projekty a aktivity pro zvýšení povědomí o cyrilometodějském hmotném a nehmotném dědictví. V rámci strategické oblasti Kulturní cestovní ruch a udržitelný rozvoj kultury vznikají produkty kulturního a poutního turismu.

Projekt Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje je základem pro budování kulturních turistických produktů ve všech zapojených zemích. Jsou to lineární turistické trasy nebo produkty kulturního turismu.

Například aktuální produkt Putujme bez hranic budovaný sdružením od r. 2020 vybízí k poznávání bohatého kulturního dědictví v česko-slovenské oblasti spojené s odkazem sv. Cyrila a Metoděje. Zve k putování po značených pěších cyrilometodějských trasách, jejichž spojujícím bodem je Velehrad, poutní místo evropského významu, a také k objevování různých památek podél nich – archeologických lokalit a archeoparků spojených s Velkou Moravou, poutních míst, sakrálních a jiných památek, krajiny, kterou kdysi putovali Cyril s Metodějem.  Produkt Putujme bez hranic byl inspirován historickou tradicí pěších poutí na Velehrad a také západoevropskými sítěmi poutních a kulturních tras. Iniciován byl přeshraničním projektem „Cyrilometodějská stezka – putování prostorem a časem ke kulturním kořenům“ realizovaném v r. 2019-2020 v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK-CZ. V rámci projektu byly vytvořeny 3 turistické mapy pro tři vybrané značené trasy (Jablunkov – Velehrad, Skalka u Trenčína – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad), pasy pro sbírání razítek podél tras a pamětní listy pro absolventy pěšího putování (alespoň 15 km); ve spolupráci se známým průkopníkem pěších poutí, Petrem Hirschem byla uspořádána 4 organizovaná putování podél vybraných tras, na kterých byla natočena promo-videa a polo-hraný dokumentární film režisérky Evy Toulové „Pěšky bez hranic“, který se dostal do distribuce českých a slovenských televizí a je promován na tematických akcích (cyrilometodějské a cestovatelské festivaly, besedy, výstavy apod.).

Projekt z pohledu udržitelnosti:

Od samého počátku práce nad projektem Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje byl tento vnímám jako udržitelný a šetrný k životnímu prostředí. Jeho základní rozměr je putování ve volné přírodě daleko se vymykající představě masového turismu. Od začátku šlo o oslovení určité skupiny, která má potřebu poznávání spojenou s pohybem v přírodě, návštěvou kulturních cílů a institucí, které shromažďují kulturní odkaz Slovanů.

Konzumují i určitý vymezený okruh služeb v cestovním ruchu. Nevyhledávají vyhlášené hotelové resorty, místa, kam směřují hlavní toky turistů. Hledají cesty k místním producentům, potravinám, malým poskytovatelům ubytovacích služeb v regionu. Jejich hlavním cílem je poznávání v komplexu tohoto slova. Pro Cyrilometodějskou stezku je základním motivem seznámení se s kulturním dědictvím Slovanů. Hmotným i nehmotným.

Cílí na takový typ cílové skupiny, která si potřebuje odpočinout od každodenního stresu a tlaku, která chce uniknout masovosti a při tom všem se ještě vnitřně obohatit o poznání vlastních kořenů a určitý moment duchovního rozměru.

U Cyrilometodějské stezky však nejde o poutnictví v ortodoxním smyslu toho slova, ale moderní způsob putování, které má zejména přinést vnitřní zklidnění, sportovní výkon i poznání. Kulturní cestovní ruch je v podstatě o cestách. Nejen proto, že cestování je kulturní zážitek, ale proto, že sama o sobě je cesta kulturou, objevitelským zážitkem a seberealizací. Současný kulturní cestovní ruch je charakterizován mj. takto:

– rostoucí význam má spoluvytváření zážitků

– narůstá propojení mezi dodavateli a spotřebiteli

– narůstají vztahy a vazby k lokální kultuře

– zvyšuje se důraz na každodenní kulturu a nehmotné kulturní dědictví

– rostoucí význam mají holistické a duchovní přístupy.

Celý tento komplex je zároveň vnímám jako udržitelný způsob cestovního ruchu tolik odlišný od overtourismu.

Projekt Cyrilometodějské stezky se od prvních úvah až po certifikaci Kulturní stezkou Rady Evropy těmito principy řídil a stavěl na nich.

Jeho cílovými skupinami jsou v podstatě všichni – mladí, mladé rodiny, prázdné hnízdo i senioři. Cílí na všechny, kteří se nebojí vydat za poznáním mimo hlavní proud, nebojí se jisté námahy a odměnou je jim seznámení se s vlastními kořeny, kulturou, identitou. Při tom všem se chovají šetrně k přírodě, památkám, podporují místní producenty a malé podnikatele.

Udržitelnost projektu: rozvoj pěší, šetrné turistiky posilující zdraví člověka spojené s návštěvou méně známých i zcela neznámých lokalit, udržování historické paměti a kulturních tradic; udržitelnost značení tras je zajištěna prostřednictvím Klubu českých turistů (rámcové smlouvy o značení a údržbě tras); udržitelnost z hlediska online prezentace je zajištěna prostřednictvím mapového portálu Mapy.cz (stejnojmenná mobilní aplikace zjednodušuje orientaci v terénu (v režimu online i offline) a webové stránky www.putujmebezhranic.cz; udržitelnost z pohledu dalšího rozvoje projektu je zajištěna prostřednictvím partnerské sítě mezinárodního sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje s potenciálem až ve 24 zemích Evropy www.cyril-methodius.cz. V návaznosti na vznik a propagaci cyrilometodějských tras realizovalo sdružení díky Fondu malých projektů další projekt „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní dědictví“ (2020-2021), v rámci kterého vznikla přeshraniční turistická aktivita pro sezónu 2022 „Putujme bez hranic – Po stopách slovanského dědictví“. Turistický produkt zve na 32 vybraných lokalit v moravsko-západoslovenském příhraničí, sbírání karet na daných místech, luštění tajenky v hlaholici či poslechu další série audio-reportáží. Rovněž byla v r. 2021 rozšiřována síť značených cyrilometodějských tras – ke stávající síti v ČR (Jablunkov – Velehrad, Žítková – Velehrad, Mikulčice – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad) přibyly další značené úseky prodlužující trasu z Velehradu přes Vranov u Brna až na Levý Hradec u Prahy a síť značených tras tak čítá v ČR asi 800 km. Aktuálně sdružení připravilo další navazující přeshraniční projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“, který se zaměří v r. 2022/2023 na propagaci nehmotného cyrilometodějského dědictví pomocí zapojených umělců a lektorů, kteří připraví a uskuteční umělecko-vzdělávací aktivity zaměřené na mládež na obou stranách česko-slovenské hranice.

Cíl projektu: Zvýšení návštěvnosti a povědomí o Cyrilometodějské stezce – mezinárodní síti značených, dálkových cyrilometodějských tras spojující významná poutní místa a archeologické lokality budované od r. 2013, od r. 2021 pod certifikovanou značkou Kulturní stezka Rady Evropy. Rozvoj šetrné turistiky podél značených tras, zvýšení povědomí o slovanské kulturní identitě. Zvýšení návštěvnosti a povědomí o Cyrilometodějské stezce – mezinárodní síti značených, dálkových cyrilometodějských tras spojující významná poutní místa a archeologické lokality budované od r. 2013, od r. 2021 pod certifikovanou značkou Kulturní stezka Rady Evropy. Rozvoj šetrné turistiky podél značených tras, zvýšení povědomí o slovanské kulturní identitě. Z pohledu udržitelnosti:  Od samého počátku práce nad projektem Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje byl tento vnímám jako udržitelný a šetrný k životnímu prostředí. Jeho základní rozměr je putování ve volné přírodě daleko se vymykající představě masového turismu. Od začátku šlo o oslovení určité skupiny, která má potřebu poznávání spojenou s pohybem v přírodě, návštěvou kulturních cílů a institucí, které shromažďují kulturní odkaz Slovanů. Konzumují i určitý vymezený okruh služeb v cestovním ruchu. Nevyhledávají vyhlášené hotelové resorty, místa, kam směřují hlavní toky turistů. Hledají cesty k místním producentům, potravinám, malým poskytovatelům ubytovacích služeb v regionu. Jejich hlavním cílem je poznávání v komplexu tohoto slova. Pro Cyrilometodějskou stezku je základním motivem seznámení se s kulturním dědictvím Slovanů. Hmotným i nehmotným.  Cílí na takový typ cílové skupiny, která si potřebuje odpočinout od každodenního stresu a tlaku, která chce uniknout masovosti a při tom všem se ještě vnitřně obohatit o poznání vlastních kořenů a určitý moment duchovního rozměru.  U Cyrilometodějské stezky však nejde o poutnictví v ortodoxním smyslu toho slova, ale moderní způsob putování, které má zejména přinést vnitřní zklidnění, sportovní výkon i poznání. Kulturní cestovní ruch je v podstatě o cestách. Nejen proto, že cestování je kulturní zážitek, ale proto, že sama o sobě je cesta kulturou, objevitelským zážitkem a seberealizací. Současný kulturní cestovní ruch je charakterizován mj. takto: Rostoucí význam má spoluvytváření zážitků Narůstá propojení mezi dodavateli a spotřebiteli Narůstají vztahy a vazby k lokální kultuře Zvyšuje se důraz na každodenní kulturu a nehmotné kulturní dědictví Rostoucí význam mají holistické a duchovní přístupy. Celý tento komplex je zároveň vnímám jako udržitelný způsob cestovního ruchu tolik odlišný od overtourismu. Projekt Cyrilometodějské stezky se od prvních úvah až po svou certifikaci Kulturní stezkou Rady Evropy těmito principy řídil a stavěl na nich.  Jeho cílovými skupinami jsou v podstatě všichni – mladí, mladé rodiny, prázdné hnízdo i senioři. Cílí na všechny, kteří se nebojí vydat za poznáním mimo hlavní proud, nebojí se jisté námahy a odměnou je jim seznámení se s vlastními kořeny, kulturou, identitou. Při tom všem se chovají šetrně k přírodě, památkám, podporují místní producenty a malé podnikatele.  Udržitelnost projektu: rozvoj pěší, šetrné turistiky posilující zdraví člověka spojené s návštěvou méně známých i zcela neznámých lokalit, udržování historické paměti a kulturních tradic; udržitelnost značení tras je zajištěna prostřednictvím Klubu českých turistů (rámcové smlouvy o značení a údržbě tras); udržitelnost z hlediska online prezentace je zajištěna prostřednictvím mapového portálu Mapy.cz (stejnojmenná mobilní aplikace zjednodušuje orientaci v terénu (v režimu online i offline) a webové stránky www.putujmebezhranic.cz; udržitelnost z pohledu dalšího rozvoje projektu je zajištěna prostřednictvím partnerské sítě mezinárodního sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje s potenciálem až ve 24 zemích Evropy www.cyril-methodius.cz. V návaznosti na vznik a propagaci cyrilometodějských tras realizovalo sdružení díky Fondu malých projektů další projekt „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní dědictví“ (2020-2021), v rámci kterého vznikla přeshraniční turistická aktivita pro sezónu 2022 „Putujme bez hranic – Po stopách slovanského dědictví“. Turistický produkt zve na 32 vybraných lokalit v moravsko-západoslovenském příhraničí, sbírání karet na daných místech, luštění tajenky v hlaholici či poslechu další série audio-reportáží. Rovněž byla v r. 2021 rozšiřována síť značených cyrilometodějských tras – ke stávající síti v ČR (Jablunkov – Velehrad, Žítková – Velehrad, Mikulčice – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad) přibyly další značené úseky prodlužující trasu z Velehradu přes Vranov u Brna až na Levý Hradec u Prahy a síť značených tras tak čítá v ČR asi 800 km. Aktuálně sdružení připravilo další navazující přeshraniční projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“, který se zaměří na propagaci nehmotného cyrilometodějského dědictví pomocí zapojených umělců a lektorů, kteří připraví a uskuteční umělecko-vzdělávací aktivity zaměřené na mládež na obou stranách česko-slovenské hranice. Zvýšení návštěvnosti a povědomí o Cyrilometodějské stezce – mezinárodní síti značených, dálkových cyrilometodějských tras spojující významná poutní místa a archeologické lokality budované od r. 2013, od r. 2021 pod certifikovanou značkou Kulturní stezka Rady Evropy. Rozvoj šetrné turistiky podél značených tras, zvýšení povědomí o slovanské kulturní identitě. Z pohledu udržitelnosti:  Od samého počátku práce nad projektem Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje byl tento vnímám jako udržitelný a šetrný k životnímu prostředí. Jeho základní rozměr je putování ve volné přírodě daleko se vymykající představě masového turismu. Od začátku šlo o oslovení určité skupiny, která má potřebu poznávání spojenou s pohybem v přírodě, návštěvou kulturních cílů a institucí, které shromažďují kulturní odkaz Slovanů. Konzumují i určitý vymezený okruh služeb v cestovním ruchu. Nevyhledávají vyhlášené hotelové resorty, místa, kam směřují hlavní toky turistů. Hledají cesty k místním producentům, potravinám, malým poskytovatelům ubytovacích služeb v regionu. Jejich hlavním cílem je poznávání v komplexu tohoto slova. Pro Cyrilometodějskou stezku je základním motivem seznámení se s kulturním dědictvím Slovanů. Hmotným i nehmotným.  Cílí na takový typ cílové skupiny, která si potřebuje odpočinout od každodenního stresu a tlaku, která chce uniknout masovosti a při tom všem se ještě vnitřně obohatit o poznání vlastních kořenů a určitý moment duchovního rozměru.  U Cyrilometodějské stezky však nejde o poutnictví v ortodoxním smyslu toho slova, ale moderní způsob putování, které má zejména přinést vnitřní zklidnění, sportovní výkon i poznání. Kulturní cestovní ruch je v podstatě o cestách. Nejen proto, že cestování je kulturní zážitek, ale proto, že sama o sobě je cesta kulturou, objevitelským zážitkem a seberealizací. Současný kulturní cestovní ruch je charakterizován mj. takto: Rostoucí význam má spoluvytváření zážitků Narůstá propojení mezi dodavateli a spotřebiteli Narůstají vztahy a vazby k lokální kultuře Zvyšuje se důraz na každodenní kulturu a nehmotné kulturní dědictví Rostoucí význam mají holistické a duchovní přístupy. Celý tento komplex je zároveň vnímám jako udržitelný způsob cestovního ruchu tolik odlišný od overtourismu. Projekt Cyrilometodějské stezky se od prvních úvah až po svou certifikaci Kulturní stezkou Rady Evropy těmito principy řídil a stavěl na nich.  Jeho cílovými skupinami jsou v podstatě všichni – mladí, mladé rodiny, prázdné hnízdo i senioři. Cílí na všechny, kteří se nebojí vydat za poznáním mimo hlavní proud, nebojí se jisté námahy a odměnou je jim seznámení se s vlastními kořeny, kulturou, identitou. Při tom všem se chovají šetrně k přírodě, památkám, podporují místní producenty a malé podnikatele.  Udržitelnost projektu: rozvoj pěší, šetrné turistiky posilující zdraví člověka spojené s návštěvou méně známých i zcela neznámých lokalit, udržování historické paměti a kulturních tradic; udržitelnost značení tras je zajištěna prostřednictvím Klubu českých turistů (rámcové smlouvy o značení a údržbě tras); udržitelnost z hlediska online prezentace je zajištěna prostřednictvím mapového portálu Mapy.cz (stejnojmenná mobilní aplikace zjednodušuje orientaci v terénu (v režimu online i offline) a webové stránky www.putujmebezhranic.cz; udržitelnost z pohledu dalšího rozvoje projektu je zajištěna prostřednictvím partnerské sítě mezinárodního sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje s potenciálem až ve 24 zemích Evropy www.cyril-methodius.cz. V návaznosti na vznik a propagaci cyrilometodějských tras realizovalo sdružení díky Fondu malých projektů další projekt „Cyrilometodějská stezka – živé kulturní dědictví“ (2020-2021), v rámci kterého vznikla přeshraniční turistická aktivita pro sezónu 2022 „Putujme bez hranic – Po stopách slovanského dědictví“. Turistický produkt zve na 32 vybraných lokalit v moravsko-západoslovenském příhraničí, sbírání karet na daných místech, luštění tajenky v hlaholici či poslechu další série audio-reportáží. Rovněž byla v r. 2021 rozšiřována síť značených cyrilometodějských tras – ke stávající síti v ČR (Jablunkov – Velehrad, Žítková – Velehrad, Mikulčice – Velehrad, Vranov u Brna – Velehrad) přibyly další značené úseky prodlužující trasu z Velehradu přes Vranov u Brna až na Levý Hradec u Prahy a síť značených tras tak čítá v ČR asi 800 km. Aktuálně sdružení připravilo další navazující přeshraniční projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“, který se zaměří na propagaci nehmotného cyrilometodějského dědictví pomocí zapojených umělců a lektorů, kteří připraví a uskuteční umělecko-vzdělávací aktivity zaměřené na mládež na obou stranách česko-slovenské hranice.

Použité nástroje: promovideo pro makroregion Podunají (v rámci nadnárodního projektu Routes4U), skládací mapy památek a turistické mapy distribuované podél tras v tzv. InfoPointech Cyrilometodějské stezky (většinou informační centra), tištěné pasy a pamětní listy pro turisty/poutníky, audio-reportáže z vybraných lokalit, promo-videa z putování, polo-hraný dokumentární film Pěšky bez hranic, soubor sběratelských karet pro 32 lokalit v česko-slovenském příhraničí vč. podpůrné aplikace, webové stránky www.cyril-methodius.cz

Rámcový rozpočet: 2 750 000 Kč (rozpočet sdružení na rok 2021)

Dosažené výsledky:Prestižní certifikát Kulturní stezka Rady Evropy; Mezinárodní síť partnerů sdružení EKSCM kontinuálně rozvíjející celý projekt (aktuálně 22 členů ze 7 zemí Evropy)

SOUBORY A PŘÍLOHY:

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1QdshCTp7NJEu9FiNhV5Ebfii4oNendw4

Odkazy:

http://www.cyril-methodius.cz

FCB @cyrilometodejskastezka

FCB @putujmebezhranic

FCB @peskybezhranic

YT @cyrilometodějskástezka

IG @cyrilometodejska_stezka

Nejnovější články z rubriky

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více