Anketa: Vliv koronaviru na vzdělávání v cestovním ruchu a hotelnictví

Cestovní ruch je aktuálně v bezprecedentní krizi. Řada společností končí, jiné se v rámci úspor zbavují zaměstnanců. Zkrátka a dobře, turismus a hotelnictví se nyní nejeví jako příliš perspektivní odvětví, pokud jde o jistotu zaměstnání. Podepíše se to na zájmu o studium těchto oborů na tuzemských vysokých školách? A jak budou školy na tento vývoj reagovat? To jsme zjišťovali v následující anketě.

 

 1. Jak se podle vás současná koronavirová krize podepíše na zájmu o studium cestovního ruchu a/nebo hotelnictví?
 2. Změní se nějak v důsledku tohoto vývoje nabídka vaší školy?
 3. V současnosti probíhá výuka distanční formou. Počítáte s tím, že bude hrát distanční výuka nějakou roli i po skončení protiepidemických opatření?
 4. Případné další vaše postřehy k ­tématu.


Petr StudničkaIng. Petr Studnička, PhD.,
Vysoká škola hotelová v Praze

 1.  Cestovní ruch zasáhla pandemie covid-19 nejvíce ze všech sektorů národního hospodářství. Tato skutečnost se nepochybně promítne do zájmu o studium cestovního ruchu, hotelnictví či gastronomie na vysoké škole. Z tohoto důvodu jsem za Vysokou školu hotelovou v Praze zveřejnil na Facebooku VŠH dne 31. října 2020 hlavní důvody, proč má smysl i přes současnou složitou dobu cestovní ruch na vysoké škole studovat. Již letos jsme viděli pokles v počtu přihlášek. Ten byl dán především restrikcemi ve vztahu k zahraničním studentům.
 2. Nabídka studijních programů a jednotlivých specializací, které máme akreditovány, se nezmění. Určitě ale dojde k inovaci obsahu výuky u vybraných předmětů. Bude nutné čelit novým výzvám, které celospolečenské krize (např. zdravotní, ekonomická, bezpečnostní) přinášejí. Myslím tím sílící individualizaci poptávky v kontextu omezování sociálních kontaktů, ale i automatizaci, robotizaci, digitalizaci a elektronizaci vybraných procesů či služeb, u kterých bude možné nahradit lidský faktor.
 3. Distanční formou zajišťujeme plnohodnotně výuku, avšak pouze v době, kdy je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce na vysokých školách z rozhodnutí konkrétního orgánu veřejné moci. Jakmile tento zákaz skončí, musíme přejít na prezenční, resp. kombinovanou formu výuky. Tyto dvě formy máme akreditovány Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství a dle jeho stanoviska nelze distančně vyučovat, je-li osobní přítomnost studentů na vysokých školách umožněna, ledaže by distanční výuku měla příslušná vysoká škola akreditovánu.
 4. Cestovní ruch i v minulosti čelil mnoha výzvám. Do budoucna budou potřeba v těchto oborech vysokoškolsky kvalifikovaní lidé. Do jednotlivých předmětů současné poznatky zapracováváme a informujeme studenty o všech opatřeních, které stát (vláda) na podporu cestovního ruchu přijímá (pozastavení EET, přeřazení stravovacích i ubytovacích služeb do 10% sazby DPH, dotační programy COVID Nájemné, COVID Ubytování, COVID Lázně apod.).

Liběna JarolímkováIng. Liběna Jarolímková, Ph.D.,
Vysoká škola ekonomická v Praze

 1.  U volby studijního programu nevnímáme v tuto chvíli ze strany studentů nějaká negativní vymezování vůči oboru. Současná situace ovlivňuje fungování a procesy nejen v oboru cestovního ruchu, ale napříč odvětvími. Dochází k transformaci zažitých oborových systémů, hledají se nové cesty fungování, které mohou přinést prosperitu, a zajistit tak částečnou stabilizaci. Připravenost studentů pro praxi je tak ještě důležitější než kdy jindy – při hledání nových možností a příležitostí uspějí ti, kdo dokážou své odborné znalosti proměnit v příležitost utkat se s překážkami, které na trhu v současné době nepochybně jsou a kdo dokážou uspět v jejich překonání. Jen tak se v budoucnu můžeme opět setkat s plnohodnotnou nabídkou produktů a služeb v našem oboru. Věřím, že i budoucí zájemci o studium cestovního ruchu budou tento stav vnímat jako výzvu, nikoli hrozbu a omezení.
 2. Naše nabídka studijních programů je relativně stabilní. Vzhledem k zákonné úpravě a podmínkám akreditačních řízení nejsou příliš rychlé změny ani možné. Fakulta postupně rozvíjí své studijní programy tak, aby kompetence studentů dlouhodobě splňovaly nároky trhu práce. Počítáme samozřejmě s tím, že oborový trh práce je proměnlivým mechanismem, jehož podmínky nejsme schopni vždy ovlivnit. Vzdělávání v cestovním ruchu nemáme založeno pouze na faktografických znalostech, ale především na rozvoji profesních a osobních kompetencí. Učíme studenty pracovat s daty, kriticky myslet, orientovat se v nestandardních situacích a přijímat kreativní řešení – k tomu nám současná doba poskytuje řadu podnětů a potřeb.
 3. Pravděpodobně ano. Digitalizace výuky je jedním z trendů, který naše fakulta dlouhodobě podporuje. Za posledních 6 měsíců se proces digitalizace výrazně urychlil a zkušenost potvrzuje, že některé prvky výuky mohou probíhat on-line a jsou stejně účinné. V některých situacích však osobní kontakt chybí – týká se to odborných seminářů, exkurzí, možností vykonávat stáže apod.
 4. Cestovní ruch vždy byl, a já pevně věřím, že i nadále bude, pozitivním odvětvím. Lidé chtějí cestovat – mnoho z nich už plánuje své budoucí cesty. Nezbývá než si přát, abychom tyto plány byli schopni realizovat co možná nejdříve.

Pavlína Pellešovádoc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Slezská univerzita

 1.  Počet pracovních míst v současné koronavirové krizi v cestovním ruchu u nás i v zahraničí klesá. Cestovní ruch však bude existovat i nadále, ale s určitými změnami, které budou vycházet z empirie podniků cestovního ruchu získaných v období pandemie. Řada těchto podniků ukončí podnikatelskou činnost nebo změní majitele, ale mohou vzniknout i nové podniky, schopné flexibilně reagovat na změny a přizpůsobit se novým podmínkám. Předpokládá se, že v budoucnu bude počet pracovních míst nižší, přesto se domníváme, že práce v cestovním ruchu neztratí na atraktivnosti a zájem o studium cestovního ruchu potrvá i z důvodu uplatnitelnosti nejenom u nás, ale i v zahraničí. Pokud si studenti uvědomí, že to může být pro ně nová příležitost a výzva, tak na studium cestovního ruchu nezanevřou a budou ho považovat za vhodnou příležitost k uplatnění se na trhu práce doma nebo v zahraničí.
 2. Nabídka studijních programů naší fakulty samozřejmě reaguje na potřeby trhu a připravuje nové akreditace. Většina studijních programů již akreditací prošla. Očekáváme spíše přizpůsobení předmětů v rámci nabízených programů stávajícím podmínkám.
 3. Distanční výuka využitím on-line výuky je jednou z možností, jak reagovat na probíhající změny. On-line výuku podporují i uznávané univerzity po celém světě. Předpokládáme, že část výuky v budoucnu takto může probíhat. Osvědčuje se to v současné době. Studenti si výuku nahrávají, věnují se studiu dle časových možností a máme výtečnou a finančně nenáročnou možnost se se studentem spojit k osobní konzultaci přes Microsoft Teams v čase, kdy to vyhovuje oběma stranám. On-line výuku využíváme i pro přednášky expertů z praxe. Lze takto spolupracovat i s profesory z partnerských univerzit ze zahraničí. Zůstává ale otázkou, zda tato výuka bude mít stejný vzdělávací efekt, jako výuka „na živo“. Do budoucna, i po skončení protiepidemických opatření bude, dle našeho názoru, hrát on-line výuka jistou roli ve vzdělávacím procesu.

Eva JanouškováRNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
Vysoká škola polytechnická Jihlava

 1.  Situace je nyní především pro podnikatele v cestovním ruchu velmi složitá. Určitě bude mít vliv na rozhodování budoucích vysokoškoláků, zda zvolit studium oboru cestovní ruch a věřím, že jej nyní mohou považovat za neperspektivní. Ale to je pouze krátkodobý pohled. Trvá několik let, než se ze zájemců o studium stanou absolventi. Situace se za tu dobu změní a rozhodně bude zapotřebí vzdělaných odborníků.
 2. Na VŠPJ nabízíme prakticky zaměřené ekonomické vzdělání pro výkon odborných činností v různých oblastech cestovního ruchu. Jsem přesvědčená, že i do budoucna je to správná cesta. Náš absolvent je připraven pracovat ve středním managementu provozních, personálních, organizačních i finančních oblastí v organizacích cestovního ruchu i ve veřejné správě. Po úspěšném ukončení studia je schopen okamžitě se uplatnit v praxi. Klademe důraz na zařazení odborníků z praxe do výuky a na systematickou spolupráci katedry s aplikační sférou. Je samozřejmé, že musíme ve výuce reagovat na aktuální situaci v oboru.
 3. Nutnost přejít na distanční výuku naučila akademiky i studenty mnoho nového. Toho využijeme a do budoucna rozšíříme výukové metody o nové distanční prvky především v kombinované formě studia. Stále jsem ale přesvědčená, že osobní kontakt studenta s vyučujícím je prvořadý. Přínos vidím dále v optimalizaci e-learningových nástrojů. Došlo k propracování stávajících kurzů a vytvoření nových tak, aby ve spojení s využitím on-line komunikačních platforem byla výuka co nejefektivnější.
 4. Po skončení krize bude nutné cestovní ruch znovu nastartovat. Nastane nová situace, která přinese nové problémy a také nové příležitosti. Bude nutné efektivněji řídit cestovní ruch v destinacích od lokální úrovně po tu nejvyšší, vyrovnat se s problémy v podnikatelské sféře. Bude to i třeba příležitost více nahrazovat lidský kontakt tam, kde je to vhodné (např. elektronické systémy ve službách cestovního ruchu). O to více bude zapotřebí kvalitních vzdělaných odborníků v oboru.

Zdeněk MálekIng. Zdeněk Málek, Ph.D.
Vysoká škola obchodní a hotelová

 1.  V současné době se probíhající krize na zájmu o studium cestovního ruchu a hotelnictví neprojevila a předpokládám, že tak tomu bude i do budoucnosti. Perspektivně lze vycházet z toho, že v současném globalizovaném světě cestovní ruch a s ním související aktivity neztratí svůj význam. Lidstvo doposud dokázalo pandemie, které jej postihly, postupně vyřešit a život se vrátil do „normálu“. Je možné, že z důvodu dlouhodobější absence těchto segmentů života (cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie) ještě naopak nabyde na důležitosti. Je nám jasné, že bude potřeba více expertů a odborníků v této oblasti, aby cestovní ruch znovu oživili a nastartovali a případné další krize dokázali zvládat a projít jimi bez tragických následků. Proto si myslím, že zájem o tyto odborníky a experty bude stoupat.
 2. Vysoká škola obchodní a hotelová Brno právě nabízí profesně zaměřené studijní programy, které souvisejí s cestovním ruchem a gastronomií. A naši absolventi jsou připravováni v synergii se současnou profesionální praxí a odborníky z oboru. Je možné předpokládat, že se sice život vrátí po krizi do normálu, ale bude touto krizí již změněn a ovlivněn, a na to je naše škola připravena. V letošním roce se nám podařilo získat akreditaci pro další profesní program Bezpečnost společnosti – potravinová bezpečnost, který svým obsahem souvisí právě s probíhající koronavirovou krizí a celkově i s bezpečností celé společnosti. Prostě bude potřeba více odborníků v cestovním ruchu, kteří projdou Projektovým řízením, Krizovým managementem, Ekonomikou krizových situací, Logistikou krizových situací v cestovním ruchu apod. To jsou vše předměty, kterými budou naši studenti procházet, a budou tak lépe připraveni na zvládání možných krizových období.
 3. Distanční forma výuky je standardně součástí tzv. kombinované formy studia na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně. V současném světě informací a informačních technologií lze teorii u části vyučovaných předmětů distančně zvládnout, praxi v oboru a další kontaktní odbornou výuku však nemůže plně nahradit. Současná situace ukázala, že příprava na distanční způsob výuky je denní součástí vzdělávání, se kterou budeme počítat i do budoucnosti. Některé pozitivní aspekty distanční výuky jako například snazší přístup odborníků ze světa, spojení se studenty ze zahraničí, live přenosy odborníků z praxe apod. budou dalším bonusem pro naše studenty. Na druhou stranu cestovní ruch je o konkrétních lidech a osobním setkávání, a na tom je postavena i filozofie naší školy. VŠOH vytváří pro studenty rodinnou atmosféru s individuálním přístupem ke studentům. Myslím si, že osobní kontakt je pro naše studenty v této on-line době velmi cenný a je přidanou hodnotou naší školy.

Věra Seifertovádoc. Ing. Věra Seifertová, CSc.
Vysoká škola obchodní v Praze

 1.  I když v současné době je cestovní ruch zasažen velmi negativně a dle všech indicií bude trvat dlouhou dobu, než se „vzpamatuje“, a především služby dopravní, ubytovací a stravovací se dostanou do normálního stavu, cestovat se bude vždy. Cestování je v dnešní době součástí životního stylu lidí, především mladých. Takže je nutné tuto dobu koronavirové krize využít ještě intenzivněji k dalšímu vzdělávání v oboru a vychovat další „tahouny“ pro cestovní ruch v budoucnosti. Nedomnívám se, že studium oboru cestovní ruch přestane být atraktivní pro zájemce o studium, cestování bylo a bude nedílnou součástí života, vzdělávání, získávání zkušeností i nových zážitků.
 2. Ano, již se rozšířila. Ve vzdělávání je nutné přizpůsobovat se nově vznikajícím ekonomickým podmínkám, speciálně novým trendům v cestovním ruchu. Na ně reagovala i Vysoká škola obchodní v Praze a rozšířila své studijní portfolio – otevřením nových studijních oborů. V magisterském studiu je to Ekonomika a řízení služeb, v rámci toho 2 specializace – v cestovním ruchu a v digitální ekonomice. Na bakalářském studiu byl také otevřen nový obor – Digitální ekonomika a společnost a Řízení lidských zdrojů. Záměrem je rozšířit studijní portfolio od samotného cestovního ruchu.
 3. Po překonání prvotních problémů již na jaře se digitální forma studia osvědčila jak u studentů, tak u pedagogů, z nichž mnozí měli možnost se podrobněji seznámit s novými technologiemi. Distanční výuka je nově využívána i v rámci konzultací a celkově je možné říci, že tato forma výuky zvětšuje prostor pro komunikaci se studenty do budoucna, takže i po skončení protiepidemických opatření bude určitě využívána. ­Nejen pro zahraniční studenty, ale i pro tuzemské.

Kateřina Ryglovádoc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Mendelova univerzita

 1.  Myslím, že v této chvíli by bylo unáhlené odpovídat na tuto otázku. Na počtu přihlášek do oboru Management cestovního ruchu se to zatím na naší fakultě neprojevilo. Více informací však budeme mít v průběhu příštího roku. Události minulých let vypovídají o silné revitalizační schopnosti cestovního ruchu, takže věřím, že zájem o obory související s cestovním ruchem nebude v delším časovém horizontu klesající.
 2. Změny v nabídce se zatím neplánují.
 3. Význam kontaktní výuky, praxí či terénních cvičení je v našem oboru neoddiskutovatelný, proto z mého pohledu bude role distanční výuky, respektive on-line výuky pouze podpůrná, a to v mimořádných případech, např. nemožnosti účasti pedagoga na kontaktní výuce či možnosti připojení vzdáleného experta z oboru k on-line přednášce.

Foto: archiv COT

Autor

Nejnovější články z rubriky Expert

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: Shutterstock.com

Tři pilíře německé propagace a pár zajímavých čísel

Nejen tři inspirační videa, ale i zajímavá čísla o turistice z České republiky představil minulý týden ředitel Německé turistické centrály (DZT) v Praze Jan Pohaněl na setkání s novináři.

Číst více