Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Uživatel klientské zóny webu www.celyoturismu.cz jako subjekt osobních údajů své společnosti (dále jen “osobní údaje”) může využívat klientskou zónu mj. ke komunikaci s vlastníkem webu.

 

Za tímto účelem Klient vloží osobní údaje do databáze spravované prostřednictvím svého účtu v platformě, čímž pověřuje níže uvedené společnosti (dále jen “Zpracovatel” nebo také “Zpracovatelé”) zpracováním osobních údajů způsobem uvedeným v těchto pravidlech.

 

Správcem osobních údajů je:

 • COT Group s. r. o.; IČO: 25098853 se sídlem Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 – vlastník webu

 

 

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 • Fresh Services, s.r.o.; IČO: 28180208; se sídlem Praha 4 – Podolí, Nad ostrovem 791, PSČ 14700 – dodavatel webu a provozovatel servisu
 • NETsecurity s.r.o.; IČO: 27910466 se sídlem Třebízského 282, 252 63 Roztoky – provozovatel hostingu

 

Zpracovávané osobní údaje:

 • jméno,
 • příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • IP adresa,
 • fakturační údaje,
 • informace o provedených platbách.

Pokud Zpracovatel začne zpracovávat dle výslovného pokynu Správce jakýkoli nový osobní údaj, který není specifikovaný v těchto pravidlech, bude takový osobní údaj zpracováván za stejných podmínek stanovených těmito pravidly.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje po dobu, kdy Klient využívá služeb platformy (má aktivní účet v platformě), nikoli však déle, než po dobu (v každém jednotlivém případě) nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování podle těchto pravidel.

 

Prohlášení zpracovatele:

 1. a) Zpracovatel nakládá s osobními údaji v souladu GDPR a dalšími platnými právními předpisy a pokyny Správce.

 

 1. b) Zpracovatel neposkytne osobní údaje ani jejich část jakékoli třetí osobě, a to ani pro nekomerční užití, s výjimkou případů, kdy je povinen osobní údaje poskytnout na základě platného právního předpisu, nebo se souhlasem Správce.

 

 1. c) Zpracovatel nebude předávat osobní údaje mimo země Evropského hospodářského prostoru, ledaže by s takovým předáním vyslovil Správce předchozí písemný souhlas.

 

Zabezpečení osobních údajů:

 1. a) Zpracovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci, spolupracovníci a obchodní partneři zapojení do zpracování osobních údajů postupovali v souladu s těmito pravidly a zachovávali mlčenlivost o těchto osobních údajích a technických a organizačních opatřeních k zabezpečení ochrany osobních údajů.

 

 1. b) Zpracovatel přijme veškerá opatření nezbytná k ochraně práv a soukromí subjektů údajů, zejména aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo k jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití osobních údajů.

 

 1. c) V souladu s platnými právními předpisy Zpracovatel:
 • zabrání neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
 • zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
 • přijme opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány;
 • přijme pokyny stanovující pravidla pro přístup a další zpracování osobních údajů.

 

 1. d) Dochází-li k automatizovanému zpracování osobních údajů, Zpracovatel:
 • zajistí, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby;
 • zajistí, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
 • bude pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány;
 • zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

 

 1. e) V případě porušení zabezpečení nebo podezření na porušení zabezpečení Zpracovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) hodin poté, kdy se o něm dozvěděl on, jeho zaměstnanci, spolupracovníci nebo smluvní partneři, ohlásí tuto skutečnost Správci a poskytne Správci dostatečně určitý popis daného případu porušení zabezpečení včetně přibližného rozsahu/množství a typu dat dotčených porušením zabezpečení, identity každé dotčené osoby, popisu možných důsledků porušení zabezpečení, popisu přijatých opatření a plánů nápravných opatření.

 

Technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • provoz platformy na samostatném virtuálním serveru
 • denní zálohování dat
 • šifrování hesel funkcí bcrypt
 • přístup k serveru pomocí SSH a klíčů
 • pravidelné aktualizace SW
 • zabezpečený přístup do serverovny
 • ochrana proti DDoS útokům

 

Prohlášení správce:

Správce prohlašuje, že zvážil veškeré profesní, technologické, organizační a osobní dovednosti a kompetence, aby zajistil bezpečnost zpracování osobních údajů Zpracovatelem za účelem uvedeným v těchto pravidlech.