Co čeká cykloturisty nového v krajích?

U zástupců krajů a krajských organizací destinačního managementu jsme se zajímali o detaily jejich letošních plánů na podporu cyklistiky a cykloturistiky.
 

1. Jaké plány má kraj v oblasti podpory a rozvoje cykloturistiky pro letošní rok?

2.  Který z nich považujete za nejdůležitější?

3. Jaké prostředky kraj letos na tyto účely uvolní?

 
 Petr ŽidlickýPetr Židlický, Živý kraj –
destinační agentura pro Karlovarský kraj

1. Jedním z klíčových projektů Karlovarského kraje realizovaných na podporu rozvoje cestovního ruchu je projekt  „Cyklostezky Ohře“. Záměrem její realizace  je mimo jiné podpořit rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v obcích, v jejichž blízkosti cyklostezka vede, nebo kterými dokonce prochází. Hlavní myšlenkou celého záměru páteřní cyklostezky Karlovarského kraje podél řeky Ohře, je vytvořit přirozenou spojnici atraktivních míst Karlovarského kraje se sousedními regiony – Bavorskem a Ústeckým krajem. Kromě toho, že je Cyklostezka podél řeky Ohře  páteřní cyklostezkou  Karlovarského kraje, je zároveň  také součástí mezinárodních dálkových cyklotras EuroVelo, které propojují celou Evropu.

V letošním roce Karlovarský kraj realizuje dvě investiční akce související s cyklostezkou podél řeky Ohře. První z akcí je realizace výstavby Cyklostezky podél Ohře: Dalovice – Šemnice, II. část „Chatová osada Všeborovice – Šemnice“. Předmětem stavby je cyklostezka šířky zpevnění 3 m se smíšeným provozem cyklistů a chodců. Hlavní funkce je rekreačně turistická, v menší míře se pak jedná o funkci dopravní. Cyklostezka bude začínat před vodotečí téměř na konci chatové osady Všeborovice , kde bude navazovat na stávající místní komunikaci „Výletní“ jdoucí mezi osadou a Ohří, na konci trasy se napojí na stávající cestu mezi osadou a Ohří v Šemnici na začátku osady „Pod Pulovickým potokem“. Celková délka cyklostezky bude 4 813 m. Zhotovitelem cyklostezky je společnost Komunikace Sokolov s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. Cena za provedení díla činí 21 584 237,92 Kč včetně DPH a je financována z rozpočtu Karlovarského kraje. Cyklostezka by měla být hotova nejdéle ve druhé polovině roku 2021.

Druhou investiční akcí Karlovarského kraje je výstavba lávky přes řeku Ohři ve Svatošských skalách. Vzhledem k narůstajícímu počtu cyklistů a pěších turistů v posledních letech je stávající lávka ve Svatošských skalách v letní sezóně téměř neprůchozí. Tato lávka, která je téměř v havarijním stavu,  je součástí páteřní Cyklostezky Ohře, vedoucí od státní hranice s Německem, přes Karlovarský kraj až po hranice s Ústeckým krajem. V případě uzavření stávající lávky by tak byla blokována tato páteřní trasa. Lávka je navržena jako visutá ocelová lávka, jednopolová, s ocelovou mostovkou. Zhotovitelem lávky byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Metrostav a.s., cena za zhotovení díla činí 23.189.652,17 Kč a lávka by měla být hotova nejdéle do listopadu tohoto roku. Akce je financována z rozpočtu Karlovarského kraje.

Pokud jde o značení cyklotras, to bude v letošním roce zajišťovat, stejně jako v předchozích letech, Klub českých turistů na základě finančního příspěvku od Karlovarského kraje ve výši 300 000 Kč (každý rok si KČT žádá o individuální dotaci).

V plánu máme také propagační aktivity. Zmíním Den Cyklostezky Ohře, který se bude konat dne 20.6.2020 ve městě Kynšperk nad Ohří, ve spolupráci s městem Kynšperk nad Ohří, Českými drahami, BESIPEM, Destinační agenturou Karlovarského kraje – Živý kraj, Porcelánovou školičkou a Autobusy Karlovy Vary. Zaregistrovaní účastníci obdrží v den konání akce tričko, minerální vodu a další drobné dárky a propagační předměty. Po celou dobu akce bude vystupovat živá kapela H2O.

2. Dvě výše uvedené investiční akce.

3. Výše uvedené částky pro investiční projekty + další náklady související se stavbou cyklostezky a lávky (TDS, koordinátor BOZP, poplatky, apod.)

300 000 Kč – pro Klub českých turistů

150 000 Kč – ČD na podporu cyklopůjčoven

3 800 000 Kč – dotační titul Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

150 000 Kč – Den Cyklostezky Ohře

200 000 Kč – podpora přepravy jízdních kol a cyklistů cyklobusy

 

 Zdeněk MatoušZdeněk Matouš, Ústecký kraj

 

1. V podpoře cykloturistiky má Ústecký kraj v roce 2020 jako prioritu dostavbu dvou úseků Labské stezky, a to úseku Třeboutice – Nučnice, který by se měl otevřít v říjnu, a Račice – Hněvice s otevřením v listopadu. Nadšení cyklisté si tak možná ještě stihnout užít pár hezkých podzimních dnů, jinak to bude hlavně příprava pro příští sezónu.

Další plány se rýsují. Ve hře je realizace tzv. „Pánevní cyklotrasy“, která by vedla od Kadaně a Nechranic přes podkrušnohorská města Chomutov, Most a Bílinu do Ústí nad Labem. Dalším záměrem je využít těleso staré drážní trati tzv. Kozí dráhy třeba právě i pro vedení cyklostezky. Na oba záměry vzniknou letos studie, na Kozí dráhu ve spolupráci s městy Ústí nad Labem, Teplice a Děčín.

Chystá se zpracování investičního záměru na propojení Labské stezky z Nučnic do Oken a opravu mostku přes Úštěcký potok. Postupuje se také v přípravě na výstavbu cyklostezky Ohře. Letos chceme dokončit veškerou dokumentaci k úsekům č. 1 Litoměřice a č. 6 Žatec k úřednímu rozhodnutí. 

Při výstavbě nových silnic, nebo při rekonstrukci stávajících, které jsou v majetku Ústeckého kraje, budeme navrhovat koncepční řešení pro cyklistickou dopravu.

V neposlední řadě se také aktivně zapojujeme do marketingových aktivit na propagaci cykloturistiky. Účastníme se veletrhů s cyklistickou tématikou, jako je třeba For Bikes v Praze nebo Bike Show v Kodani či Varšavě. Spolupracujeme na vydávání aktuálních cykloprůvodců či cyklomap pro náš region a aktivně propagujeme cykloturistiku i na našem webu, Facebooku či na instagramovém účtu Brána do Čech.

2. Nejdůležitější je výstavba cyklostezek, v letošním roce určitě dokončení dvou úseků na Labské stezce, ale také postup při přípravě cyklostezky OHŘE.

3. Na podpory cykloturistiky má Ústecký kraj 67,5 milionu korun. Jsou to především investiční peníze na dokončení úseků Labské stezky, dále zpracování studií a údržba odpočívek. Další prostředky potom jdou na propagaci a tisk cyklomap a průvodců.

 

 René ŽivnýRené Živný, Pardubický kraj

1. + 2. Pardubický kraj má definované strategické cíle v dokumentu Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji https://www.pardubickykraj.cz/dokumenty-cestovni-ruch/85226/koncepce-cyklo-a-in-line-turistiky-v-pardubickem-kraji.

V současné době mezi naše hlavní priority v oblasti výstavby infrastruktury pro cyklisty patří nadnárodní produkt Labská stezka.

Začátkem roku 2019 byla slavnostně otevřena první etapa cyklostezky „Mechu a Perníku“, která je součástí nadnárodní cyklotrasy „Labská stezka“ a v budoucnu propojí dvě statutární města Pardubice a Hradec Králové. Tato realizovaná etapa mezi Hradcem Králové a  Vysokou nad Labem v délce cca 5 km byla finančně podpořena z fondů EU. V současné době jsou v přípravě ke stavebnímu povolení další dva úseky, Vysoká n. L – Opatovice n. L., Dříteč – Němčice (až pod hrad Kunětická hora). Záměr realizace těchto úseků je plánován na období 2020 až 2021. Propojení Opatovice n. L. – Dříteč je momentálně ve fázi výkupu pozemků a záměr realizace výstavby je plánován na období 2022 až 2023.

Na přípravě výstavby Labské stezky se pracuje také mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem. Na tomto cca 34 km dlouhém úseku se již zahájil výkup pozemků, a to v oblasti obce Řečany. Pokračovat se bude v úseku Chvaletice – Týnec nad Labem a dále od Řečan k úrovni obce Semín, kde je plánované přemostění Labe a vedení cyklotrasy po levém břehu řeky Labe. Z podhledu výkupu pozemků jsou nejproblematičtější úseky v lokalitě Přelouč a napojení města Pardubice na obec Valy. Zde se aktuálně vyhledává alternativní trasování cyklotrasy pro zajištění prostupnosti územím. Pardubický kraj finančně podporuje výkup pozemků a činnosti obou svazků obcí, které pracují na realizaci výstavby Labské stezky na území Pardubického kraje. Více informací o realizované i plánované výstavbě Labské stezky včetně fotografií a videí najdete na https://www.hradubickacyklostezka.cz/ a na https://www.pardubickalabska-cyklostezka.cz/

Samozřejmě podporujeme i jiné projekty a akce v oblasti cykloturistiky. Jedná se například o pravidelnou podporu KČT na správu a údržbu značení cyklotras. Momentálně probíhá administrace podaných žádostí o podporu v krajském dotačním programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“. Předpokládáme, že i zde bude spousta zajímavých projektů.

3. V krajském rozpočtu máme alokováno na podporu výstavby Labské stezky na rok 2020 ve výši 3,75 mil. Kč. Na dotační program „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ je na rok 2020 alokováno celkem 10 mil. Kč. Pokud se objeví v průběhu cyklo-projekty, které budou efektivní a smysluplné, rozhodně budeme hledat řešení, jak je podpořit.

Kolik letos kraje investují do podpory cyklistiky

 Kolik letos kraje investují do podpory cyklistiky

Pozn. red.: * Jedná se o zdroje určené na projekty, jejichž realizace trvá několik let, příp. o prostředky z kontinuálních dotačních programů, u kterých nelze jednoznačně určit výši čerpání v letošním roce.

 alt_textZdeněk Škaloud, Středočeský kraj

V roce 2020 budou dokončeny stavby následujících nových cyklostezek z iniciativy Středočeské kraje:

  • *Labská stezka, úsek Hadík (bývalá čistička odpadních vod – ČOV) – bývalý cukrovar Mělník, předpokládané náklady 11,4 mil. Kč
  • *Labská stezka, úsek Kostelec n. L. – Tuhaň, předpokládané náklady 82,4 mil. Kč
  • Cyklostezka Žebrák – Tlustice, předpokládané náklady 7,8 mil. Kč

V roce 2020 budou dokončeny stavby následujících nových cyklostezek z iniciativy obcí, na které Středočeský kraj finančně přispívá:

  • *Krčínova cyklostezka Sedlčany – Prčice – investor stavby je Sdružení obcí Sedlčanska a Středočeský kraj ji dotuje částkou ve výši 13,5 mil. Kč;
  • *Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou – investor stavby je obec Lužec nad Vltavou a Středočeský kraj ji dotuje částkou ve výši 4,8 mil. Kč.

Další akce v rámci rozvoje cyklistické infrastruktury:

  • Vyznačení odboček ze stávajících cyklotras na expoziční objekty Středočeského kraje. Předpokládané náklady jsou 0,6 mil Kč a předpokládaný termín vyznačení je v létě 2020. V rámci akce budou žlutými orientačními značkami pro cyklisty vyznačeny směrovky k 46 muzeím, galeriím, skanzenům, technickým památkám atd.).
  • Propojení cyklotras mezi Středočeským krajem a Prahou – značení (I. etapa). Předpokládané náklady jsou 0,3 mil Kč a předpokládaný termín vyznačení v létě 2020. V rámci  akce budou žlutými orientačními značkami pro cyklisty vyznačeny na stávajících komunikacích nové cyklotrasy spojující stávající cyklotrasy na území Prahy s cyklotrasami na území Středočeského kraje.

Středočeský kraj poskytne v roce 2020 dotaci Klubu českých turistů (KČT) na údržbu značení pěších a cyklistických tras ve Středočeském kraji 0,6 Kč.

Středočeský kraj provozuje od roku 2017 5 sčítačů a v roce 2020 plánuje zveřejňovat jejich výsledky na internetu www.mereninavstevnosti.cz

2. Za nejdůležitější považujeme cyklostezky označené *, protože v důsledku jejich výstavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a komfortu jízdy na mezinárodních dálkových cyklistických trasách. 

3. Viz výše.

 

 Jan SvitákJan Sviták, Liberecký kraj

1. Liberecký kraj má v letošním roce vyčleněno na cyklodopravu 27 mil. Kč. V rámci dotačního fondu podpoří projektovou přípravu v cyklodopravě v částce 4 miliony Kč a výstavbu a rekonstrukci pozemních komunikaci pro cyklodopravu v částce 6 milionů Kč. Další finance jsou v rozpočtu kraje určeny na projektovou přípravu, na výstavbu, rekonstrukci a údržbu cyklistických komunikací.

2. Důležité jsou všechny, ale kraj má podanou žádost o dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci části cyklostezky Odra Nisa v úseku mezi Bílým Kostelem nad Nisou a Chotyní. Vzhledem ke složitosti terénu (skalní masiv, vodní elektrárna) a k majetkoprávním poměrům v dané lokalitě bude stavba cyklostezky finančně náročná. Realizací předmětného úseku dojde v úseku mezi Chrastavou a Hrádkem nad Nisou, státní hranicí k vedení cyklotrasy mimo silniční síť. Další letošní aktivitou je oprava a doplnění dopravního značení na cyklotrasách ve Frýdlantském výběžku. Kraj se snaží získat finance ve Fondu mikroprojektů programu Interreg V–A Česká republika – Polsko. Partnerem v projektu je Powiat Jeleniogórski a tak dojde ke zvýšení počtu turistů a rozvoji cyklodopravy a cykloturistiky v pohraničí PL-CZ.

3. Odpovědi jsou uvedeny výše.
 

 Petr Michalec

Petr Michalec, Plzeňský kraj

1. Prioritou pro letošní a další roky je dokončení mezinárodní cyklotrasy Praha – Plzeň – Regensburg – Mnichov v úseku Plzeňského kraje. Již několik let se na tomto dokončení intenzivně pracuje a to v kooperaci Plzeňského kraje a obcí a měst, jejichž katastrem cyklotrasa prochází. Dále samozřejmě probíhá revize značení, budování nových mobiliářů, sezení či pítek pro cyklisty. V tomto roce se také plánuje podpoření terénní cyklistiky, která má v Plzeňském kraji rovněž potenciál.

2. Jak již bylo zmíněno, tak stěžejní je dokončení páteřní mezinárodní cyklotrasy CT3, která vede z Plzeňského kraje do Bavorska. Další důležitou trasou je Otavská cyklostezka, kde je důležité dokončit úsek kolem Horažďovic, který je ve velmi náročném terénu kolem řeky Otavy.

3. V dotačním titulu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro rok 2020, který je určen na projektové dokumentace, značení, doprovodnou infrastrukturu a rekonstrukce, je 3 300 000 Kč. V rozpočtu při Odboru dopravy a silničního hospodářství je pro rok 2020 45 000 000 Kč. Z toho v dotačním titulu Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v plzeňském kraji v roce 2020 je 20 000 000 Kč. Celkem je tedy rozpočtu pro rok 2020 připraveno 48 300 000 Kč.

 Jaroslav KeprtJaroslav Keprt, Jihomoravský kraj

1. Jihomoravský kraj podporuje rozvoj sítě cyklistických komunikací, což deklaruje ve svých strategických a programových dokumentech (Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020, Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2016-2023). Ve spolupráci s obcemi, městy a mikroregiony Jihomoravského kraje jsou budovány komunikace pro cyklistickou dopravu, obnova značení cyklotras a budování drobné cyklistické infrastruktury (např. odpočívadla, informační tabule) k využití široké veřejnosti.  

Krajský dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2020“ je zaměřený na podporu zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy a rozvoj cykloturistiky jako součást budování sítě bezpečných mezinárodních, národních a krajských cyklostezek a cyklotras a tras MTB na území Jihomoravského kraje. 

Na dotační program je vyčleněna částka 17 000 000,- Kč.

Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2020“ je zaměřený na zajištění čistoty a bezpečnosti na veřejných komunikacích pro nemotorovou dopravu na území Jihomoravského kraje, tzn. na stezkách pro cyklisty, stezkách pro chodce a cyklisty, terénních a cyklistických trasách včetně drobné doprovodné cyklistické infrastruktury. Dotační program je zaměřen také na podporu bezpečné sjízdnosti singletrailů a na průběžné udržování a čištění přírodního povrchu a okolí těchto komunikací.

Na dotační program je vyčleněna částka 3 000 000,- Kč.

Jihomoravský kraj přispívá Klubu českých turistů, Nadaci partnerství o.p.s. na údržbu, opravy, a optimalizaci značení (cyklistické dopravní značení, logované cyklistické rasy, pěší trasy) cyklistických tras, cyklostezek ve výši (700 000+ 300 000) 1 000 000, – Kč ročně.

Jihomoravským krajem prochází tři trasy celoevropského významu zapojené do sítě EuroVelo tras (dále jen „EV“), jedná se o trasy EV 9, 4 a 13 a dálkové trasy v rámci České republiky, jejichž rozvoj je podporován v souladu se schválenou Koncepcí. Trasa EV 9 a EV 13 je již v terénu vyznačena, trasa EV 4 jen v úseku Strážnice-Veselí nad Moravou. Pro letošní cyklistickou sezonu budou pro cyklisty postupně upravovány povrchy cyklostezek a budovány cyklostezky např. v těchto úsecích – oprava povrchu cyklotrasy č. 5077-Padouchová (4 400 m) – Habrůvka, oprava cyklostezky Nad Klajdovkou (3 900 m) – Kanice/Ochoz, Stezky hráze – Stará Břeclav (1 250 m), Přeshraniční cesta k větrnému mlýnu Kuželov (870m), oprava 1. části Muchovy cyklostezky (1 635 m) – Šanov, Cyklostezky Šlapanicka 1. etapa (6 750 m) a Obnova dřevěné kryté lávky v Prudké – Doubravník.

Pro přejezdy vodních ploch a toků, byly pro cyklisty otevřeny v loňském roce dvě unikátní lávky – po opravě visutá lávka o rozpětí 252m přes Švýcarskou zátoku na Vranovské přehradě a nová lávka přes řeku Moravu dlouhá 140 m mezi obcemi Mikulčice a Kopčany na Slovensku.

V plánované síti dálkových tras a krajských koridorů jsou úseky, kde zajištění projektové přípravy a vlastní realizace není v silách jednotlivých obcí i vzhledem k dotačnímu titulu JMK.  JMK proto  prostřednictvím dodavatelů veřejných zakázek zajišťuje vyhotovení komplexní projektové dokumentace (tj. projektové dokumentace pro územní řízení – DUR a projektové dokumentace pro stavební povolení – DSP včetně vyřízení příslušných povolení) neřešených a nebezpečných úseků jednotlivých cyklokoridorů.

V letošním roce bude z důvodů bezpečnosti cyklistů zahájena výstavba cyklostezky, Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Stavba řeší novou místní komunikaci (charakteru cyklostezky) v rozsahu propojení stávající cyklotrasy č. 5174 na severní (levé) a jižní (pravé) straně nádrží vodního díla Nové Mlýny (dále jen VDNM). Součástí jsou i navazující úpravy účelových komunikací a křížení se sil. I/52 na jižní straně cyklostezky a také další související stavební objekty. Celková délka cyklostezky bude 2 583 m podél sil. I/52, dále ještě 30 m v místě křížení se sil. I/52. Dále probíhá příprava realizace cyklostezky Cyklostezka Brno – Jinačovice – Kuřim, úsek R1 v délce 1,2 km a příprava realizace transbordéru, jako bezpečného propojení obou břehů řeky Moravy ve směru na plavební komoru VNOROVY II, sociálního zázemí a doplňkové infrastruktury (realizace 2020-2021).

2. Za nejdůležitější považujeme výstavbu cyklostezky, Cyklostezka umístěná při sil. I/52 na straně střední nádrže vodního díla Nové Mlýny jejíž součástí je i realizace lávky na rekonstruovaném mostě. Snahou je zrealizovat cyklostezku v souběhy s rekonstrukcí mostu na silnici I/52, tak aby již nemuseli být řešeny uzavírky silnici I/52, celková realizace je odvislá také od získání finančních prostředků ze SFDI.

3. Pro letošní rok je schválena v rozpočtu JMK částka 101,65 mil. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na vlastní realizaci, zpracování dokumentace DUR v návaznosti na zpracované studie cyklokoridorů, zpracování DSP. 
 
 

 Petra PsotkováPetra Psotková,
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy

1. Zlínský kraj cyklostezky nebuduje.  Stavbu cyklostezek ve Zlínském kraji realizují obce či sdružení obcí. Obec Ústí u Vsetína a Sdružení obcí Hornolidečska v letošním roce pokračují v budování cyklostezky Bečva-Vlára-Váh. Obec Horní Lideč připravuje projektově další úseky této cyklostezky. ZZK na únorovém jednání bude projednávat poskytnutí dotace KČT oblast Valašsko –Chřiby na obnovu značení pěších a cyklistických tras.

2. Schválení Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje, která vytváří rámec pro rozvoj cyklistiky a realizaci nových úseků cyklostezky Bečva-Vlára-Váh a projektovou přípravu dalších úseků dálkové cyklostezky Bečva-Vlára-Váh.

3. Zlínský kraj v loňském roce podpořil poskytnutím dotace v celkové výši 12 000 000 Kč Obci Ústí u Vsetína a Sdružení obcí Hornolidečska. Část prostředků již byla oběma žadatelům poskytnuta v loňském roce zbývající prostředky budou poskytnuty letos.V rozpočtu Zlínského kraje v roce 2020 jsou alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč na podporu rozvoje cyklistiky. Nová Koncepce rozvoje cyklistiky na území Zlínského kraje je navržena síť dálkových a regionálně významných cyklistických tras Zlínského kraje. V letošním roce bude souladu s Koncepcí připraven a vyhlášen dotační program na podporu zpracování projektových dokumentací regionálně významných a dálkových cyklostezek.  Do budoucna Zlínský kraj plánuje podporovat rozvoj cyklistiky výhradně formou programových dotací.
 
 

 Jan KrkoškaJan Krkoška, Moravskoslezský kraj

1. Moravskoslezský kraj se v současné době soustředí na realizaci menších aktivit prostřednictvím jednotlivých měst a obcí, které zajistí zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy v našem kraji.  Aktuálně prověřujeme způsob koordinace cyklistické dopravy v jednotlivých částech Moravskoslezského kraje. V prosinci loňského roku jsme na všechny obce s rozšířenou působností rozeslali dopis s několika otázkami, které nám pomohou získat odpověď na to, jakým způsobem je cyklodoprava v kraji koordinována. Současně se domníváme, že se nám podaří zjistit jak je personálně náročné starat se o cyklistickou síť a doprovodnou infrastrukturu v našem kraji. Naší snahou je zajistit systematickou koordinaci dění v této oblasti a to prostřednictvím schůzek odborníků na cyklistickou dopravu v našem kraji. Jednotlivých obcí a měst se doptáváme na potřebu pozice „krajského cyklokoordinátora“, čili osoby, která by mohla řešit projekty nadregionálního významu popř. komunikovat s příslušnými ministerstvy ve věcech v oblasti právní problematiky. Zmíněný cyklokoordinátor by se spolupodílel na tvorbě strategických dokumentů, bez kterých se systematický rozvoj neobejde.  

2. Prioritou pro Moravskoslezský kraj je nalezení správného klíče pro řízení cyklistické dopravy v našem kraji, tak aby vynaložené finanční prostředky byly co nejoptimálněji využity při realizaci uvažovaných projektů.  Kromě zmíněného je důležitou prioritou provedení aktualizace Strategie cyklistické dopravy v Moravskoslezském kraji. Na aktualizaci dokumentu by měli pracovat právě oni odborníci z jednotlivých částí našeho kraje, a to tak, aby nová strategie byla vyvážená, konkrétní a jednoznačná s pevně stanovenými cíli a termíny pro jejich dosažení. 

3. Moravskoslezský kraj na konci roku 2018 přizval starosty obcí, aby jim představil úvahy o vyhlášení dotačního programu na podporu rozvoje cykloturistiky v našem kraji. Na základě připomínek a návrhů byl v loňském roce vyhlášen kontinuální dotační program s alokací 18. mil. Kč, jehož cílem je jednak podpora vzniku nových cyklistických tras, které zajisti propojení dvou nebo více páteřních komunikací pro cyklisty, ale rovněž vznik doprovodné cyklistické infrastruktury. Veškeré projekty mají společný cíl, kterým je zvýšení úrovně bezpečnosti cyklistů. Vyhlášený dotační program doposud využilo 30 obcí, které si požádali o dotaci na projektové dokumentace či na realizaci investic spojených s cykloturistikou. Alokace dotačního programu byl tak ze méně rok téměř vyčerpaná. Protože chceme i nadále rozvíjet infrastrukturu pro cyklisty a zvyšovat bezpečnost cyklistické dopravy, uvažujeme o navýšení alokace dotačního programu v letošním roce o 10 mil. Kč. 
 
 

J Jaroslav Martinekaroslav Martinek, Olomoucký kraj

Z pohledu cyklostezek v Olomouckém kraji nerozlišujeme pojmy cykloturistika, cyklodoprava. Všichni víme, že kvalitní cyklostezka pomůže všem. Výhodou našeho kraje, že si vede přesnou evidenci všech nových cyklostezek. Takže víme, že např. od 1. 1. 2017 do 20. 9. 2019 bylo vybudováno celkem 69 km cyklostezek za cca 684 mil. Kč. Nejde nám jen o monitoring cyklostezek. Na základě dobrého pasportu jsme schopni doporučit, aby se např. vyznačila, nebo přeznačila nová cyklotrasa. Dám příklad. Teď nově byla vybudována cyklostezky Valšovský Dvůr – Dlouhá Loučka, jenže nikdo o této cyklostezce z běžné populace neví a dál jezdí po silnici – viz: https://www.atelis.eu/novinky-detail/19/neznama-cyklostezka-dlouha-loucka—valsovsky-dul

Tím i odpovídám na otázka ohledně obnovy značení. U nás se nezaměřujeme jen na klasickou údržbu, ale vedeme projektanty k tomu, aby s novou cyklostezkou byla i upraveno vedení stávající cyklotrasy, případně vyznačená nová. Pokud víme, málo který kraj má zaveden takový systém.

Dále monitorujeme všechny reálné plány měst a obcí na výstavbu cyklostezek. Takže například víme, že se připravuje vybudovat dalších 90 km cyklostezek za 942,0 mil. Kč. Navíc  vše máme zanesení do mapových pokladů, které jsou neustále aktualizované – https://www.atelis.eu/cyklokoncepce—mapy.

Důležité je upozornit, že nehoříme o vizích, ale o konkrétních plánech. Všem dáváme za vzor, a i čtenářům časopisu COT, ať se zajedou podívat do Uničova. Tam v roce 2000 si řekli, že si vybudují hustou síť cyklostezek a propojí se s nejbližšími obcemi. Vize se stala v roce 2018 skutečností: https://unicov.dobramesta.cz/cyklo. A nejen to, v roce 2015 si město řeklo, že se cyklostezkami spojí Uničov s městy Šternberk a Litovel. Hned se začalo s realizací a v roce 2020 se podávají další úseky tohoto záměru. Zdá se, že by v roce 2023 mohlo být hotovo. Není to o ničem jiném, než o tahu na bránu.

Kraj plánuje investovat do dálkových cyklotras (viz. otázka 3). Nicméně vše, co se děje na dálkových cyklotrasách, najdete zde: https://www.atelis.eu/paterni-cyklotrasy-30. Poslední jednání k Moravské stezce proběhlo dne 28. 1. 2020 s obcemi Olšany, Bohutín, Bludov, kde jsme diskutovali o nových úsecích na této trase.

A pokud jde o sčítače, spolupracuje s Nadací Partnerství, která nám zrovna tento týden poslala údaje z Moravské stezky z Horky nad Moravou. Pokud si pamatujeme, tak tento úsek patří mezi jedny z nejfrekventovanějších úseků v celé ČR. Taková data mají cenu zlata, neboť pak se lépe obhajují finance do cyklostezek.

2. Pokud Uničov spolu s ostatními městy dotáhnou svou vizi do roku 2023 vše postavit, pak v našem regionu vznikne originální okruh cca 80 km cyklistických stezek a účelových komunikací po trase Olomouc – Šternberk (úsek je už hotový) – Uničov – Litovel – Olomouc (úsek je hotový).

K tomu uděláme vše proto, abychom do roku 2024 dotáhli výstavbu prvních problematických úseků na Moravské stezky. Nejprve  chceme jít cestou nejmenšího odporu, aneb spolupracovat s městy, které si již nyní zadávají projektové dokumentace, nebo nebude problém s pozemky.

Pak se rýsuje, že do roku 2023 bude hotové cyklistické spojení Olomouc – Přerov.

Poté chystáme přeznačení cyklostrasy 5 po nových cyklostezkách v trase Olomouc – Lipník nad Bečvou – Hranice (ale nad dálnicí, neboli nikoliv po cyklostezce Bečva) – Bělotín – Starý Jičín.  

3. Jak již byl uvedeno výše, Olomoucký kraj podporuje výstavbu cyklostezek. Konkrétně letos má ve svém dotačním titulu připraveno 18,0 mil. Kč na cyklostezky, případně lze podat ve výjimečných případech individuální projekt. K tomu je potřeba říci, že kraj počítá s tím, že obce mohou získat dalších 85% ze SFDI. Ale pozor. Olomoucký kraj je si vědom toho, že např. právě na SFDI nelze podávat např. účelové komunikace označené dopravní značkou B11, neboli komunikace kde může občas projet nějaké místní auto. Kraj takové úseky může podpořit a dokonce přesně víme o které úseky se jedná. 

To není vše. Olomoucký kraj věnuje zvláštní péči dálkovým trasám, jako je např. Moravská stezka, cyklostezka Bečva, cyklotrasa 5. Chce nejprve podpořit projektovou přípravu, pak i výstavbu. Kraj by to platil. Detaily je možné shlédnout zde: https://www.atelis.eu/paterni-cyklotrasy-30.

Ani tím ale nekončíme. Přeci víme, že ne všechno musí platit obce, stačí se jen domluvit. Takže spolupracujeme se SŽDC Olomouckého kraje, které může realizovat úschovy pro kola u nádraží, může vytvářet prostor pro cyklisty v železničních koridorech, někdy i tu komunikaci vybudovat, může pomoci s železničními přejezdy. Kde je vůle, tam je i realizace: https://www.atelis.eu/spoluprace-se-szdc. Podobně se dá vyzvednout spolupráce s Správou silnic Olomouckého kraje.

Za určitých podmínek je možné ve spolupráci s obcemi realizovat cyklistické pruhy na krajských komunikacích – https://www.atelis.eu/opatreni-pro-cyklisty-na-krajskych-komunikacich. A pak ještě máme rozjeté další spolupráce, ale zatím jsou v jednání, takže nemůžeme zveřejnit detaily.

Ale ani to není vše. Dne 12. 6. 2020 chystáme s našimi náměstky Olomouckého kraje a se starosty tzv. jízdu možností po Moravské stezce z Rudy do Olomouce. Nepojedeme v koridoru vyznačené trasy, ale tam, kde by stezka mohla být, klidně i 500 m po silnici III. třídy, po rozbitých hrázích, cestách. V tomto kontextu chceme na jízdu pozvat i lidi z „Prahy“, abychom jim ukázali, že potřebuje finance na další období 2021 – 2027. Už jsme k tomu měli poradu dne 29. 11. 2019 na MMR, ale tam jsme si stejně řekli, že vše je o „politice“: https://www.cyklomesta.cz/novinky/1037/irop2-vetsi-podpora-pro-aktivni-mobilitu.

Mechanismy jsou dobře nastaveny, ale o alokacích nikdo nic neví. Proto je Olomoucký kraj tak připravený, aby položil na „stůl“ konkrétní fakta. Mimo jiné budeme chtít se ptát, jaká je současná situace se Státním fondem dopravní infrastruktury. Pokud by byl opravdu zrušen, kdo bude podporovat cyklostezky. Může se stát, že „Praha“ řekne, to je záležitost jen obcí. V takovém případě vše co bylo popsáno výše padá…

 

Petr StejskalPetr Stejskal, Kraj Vysočina

1. V roce 2020 byl opět krajem vyhlášen dotační program v rámci Fondu Vysočiny na podporu rozvoje základní infrastruktury v oblasti cykloturistiky a cyklodopravy (projektová dokumentace, opravy a výstavba). Příjemci, zejména obce, zde mohou získat podporu až 60 % nákladů projektu. V návaznosti na rostoucí popularitu terénní cyklistiky předpokládáme, že po úspěšné realizaci velkého pumptracku ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě, který byl v loňském roce i jedním z hot spotů světového poháru XCO a podpoře aktuálně výstavby nového menšího singletrailového areálu u Telče, podpoříme v letošním roce další projekt v oblasti terénní cyklistiky. Systematicky se již několik let kraj věnuje i monitoringu návštěvnosti na cyklotrasách. Vlastníme a provozujeme celkem 12 automatických sčítačů pěších a cyklistů umístěných na páteřních stezkách. Data jsou sdílena i směrem k veřejnosti na webu kraje a také na mereninavstevnosti.cz . Kraj také již šestým rokem významně podporuje konání květnové cyklodopravní kampaně www.dopracenakole.cz napříč okresními městy Vysočiny. Každý rok probíhá ze strany KČT kontrola a obnova cykloznačení, kterou kraj finančně podporuje. Na území kraje je téměř 2 500 km značených cyklotras. Negativně se zde ale aktuálně projevuje „kůrovcová“ kalamita, která komplikuje komfortní průjezdnost některých cyklotras. Propagace cykloturistiky jako nabídky aktivního cestovního ruchu je v gesci Vysočina Tourism. Mimo web www.vysocina.eu , tištěné nabídky materiálů vč. každoroční prezentace na veletrhu For Bikes je nabídka tipů na výlety i obsahem mobilní aplikace Cyklovýlety po Vysočině. Vysočina Tourism také každý rok začátkem července organizuje pro širokou veřejnost vícedenní cykloputování pod názvem Křížem krážem Vysočinou. 

2. Zejména s ohledem na další podporu aktivit v této oblasti a z důvodu dobíhající platné strategie je pro kraj v letošním roce důležité i zpracování koncepce podpory cykloturistiky a cyklodopravy na další období, protože tyto koncepční materiály poskytují garantovaný a systémový finanční rámec podpory.

3. V roce 2020 je souhrnná finanční podpora ze strany kraje nastavena na cca 12 mil. Kč

Anketu sestavil: -pmu-
Foto: Shutterstock.com


Pozn. red.: Vzhledem k délce odpovědí jsme museli odpovědi redakčně zkrátit. V plném znění najdete anketu na www.icot.cz/25086. Z ostatních krajů se nám bohužel odpovědi získat nepodařilo.

Nejnovější články z rubriky Česko a jeho regiony

Foto: Shutterstock.com

Celyoturismu.cz končí, cestovní ruch se přesouvá na Komoraplus.cz

Vážení čtenáři, Váš oblíbený portál Celyoturismu.cz bude v horizontu 3 měsíců uzavřen. To podstatné z cestovního ruchu – vývoj, statistiky, analýzy, legislativní problematiku atd. – proto nově najdete na zpravodajském portálu Hospodářské komory ČR www.komoraplus.cz a také ve...

Číst více
Foto: CzechTourism

Zahraniční odborníci na cestovní ruch poznali Karlovarský kraj

První velká incomingová akce na podporu návštěvnosti České republiky po pandemii covid-19. Tak vnímají odborníci na cestovní ruch z celého světa Czech Republic Travel Trade Day (TTD) 2022. Ve spolupráci s Destinační agenturou Živý kraj ho uspořádala...

Číst více
Foto: DMO Český Krumlov Region

Web destinace Český Krumlov Region uspěl ve Zlatém erbu

Webové stránky destinace Český Krumlov Region zabodovaly jako jedny z nejlepších v republice v soutěži Zlatý erb. V kategorii měst a obcí se umístily na druhé příčce v rámci Ceny místopředsedy vlády pro digitalizaci za nejlepší turistickou prezentaci. Ocenění se předávala...

Číst více